Ofotbanen

Ofotbanen er den 42 kilometer lange strekningen fra Narvik havn til riksgrensen på Bjørnfjell. Banen er den strekningen i landet med mest godstrafikk målt i tonn. Den største delen av trafikken utgjøres av malmtog fra Sverige med 30 tonns aksellast. Dette gjør at banen har et stort behov for vedlikehold i sommersesongen. I 2012 står det bl.a. forberedende ballastrens, skinne- og svillebytte på programmet. En kraftig økning av malmtrafikk i årene framover gjør også at JBV Utbygging starter arbeider med forlengelse av gjenstående korte kryssingsspor og tiltak på Narvikterminalen. I tillegg til den omfattende malmtrafikken utgjør Ofotbanen en viktig godsforbindelse til og fra Sør-Norge via Sverige. Banen har også daglige persontog mellom Narvik, Luleå og Stockholm.

 • Arbeid med sveising av nye skinner på Ofotbanen. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
  I 2012 skal forberedende arbeider for ballastrens sluttføres på strekningen ved at enkelte gjenstående punkter på banen skal utbedres. Forberedende ballastrens går ut på å klargjøre strekningen for kjøring av ballastrenseverk ved å fjerne gamle kabler som ligger nært sporet, foreta rensk av alle linjegrøfter og stikkrenner, samt fjerne alle hindringer i profilet. Ballasten er pukken som selve skinnegangen ligger i. Denne blir forurenset av finstoffer når det har gått en del år og sporet blir dermed mer ustabilt og mer krevende å vedlikeholde. Ballastrens gjøres ved å kjøre store maskiner som graver ut den gamle pukken og finstoffene under sporet, fjerner alle forurensede masser og tilbakefører ny pukk. Når både forberedende ballastrens og selve renseverket senere har kjørt på strekningen, får man et stabilt og godt spor i mange år. Med den store belastingen på Ofotbanen så må ballastrensing gjennomføres oftere enn på andre baner
 • Skinnene på Ofotbanen får stor slitasje i kurvene som følge av de tunge malmtogene.  Det kjøres 10 lastede malmtog i døgnet alle dager. I 2012 skal det skiftes ca 8.800 m skinner
 • På Ofotbanen benyttes det tresviller  (bøk) pga liten elastisitet i sporet. Gamle tresviller med befesting av type Hey-Back byttes ut med nye tresviller med befestning av type Pandrol som har større klemkraft. Dette er svært viktig for å hindre skinnevandring når de tunge malmtogene bremser nedover mot Narvik.  I 2012 skal det byttes ca 6.700 tresviller. Det skal også legges inn en kurve med betongsviller med svillematter for å se om disse tåler belastingen
 • Det skal foretas fjellrensk på strekningen Rombak-Bjørnfjell i 2012.
 • Ofotbanen fikk CTC i 1963 som den første banen i Norge. I løpet av 2012 settes endelig ny CTC i drift og da vil Ofotbanen styres via servere på trafikkstyringssentralen i Trondheim, men operativt betjenes av togleder fra fjernarbeidsplass i Narvik
 • Kontaktledningsanlegget  i spor 1 på Katterat stasjon  er delvis originalanlegget fra 1923  Her skal det byttes til helt nytt anlegg i begge tunnelene i hver ende av stasjonen. Da Katterat stasjon er viktig kulturminne vil det gamle anlegget mellom tunnelene bli bevart ved at master og åk blir rustbehandlet. I tillegg skal det gjøres omfattende arbeider i forhold til kontaktledningsbrytere, forbigangsledning m.v
 • Ofotbanen er rasutsatt og i 2012 skal et rasoverbygg i Norddalen rett øst for Katterat forlenges med 30 m.  I tillegg skal utvidelse av en skjæring i samme område
 • Bjørnfjell kryssingsspor skal forlenges for å klare kryssing av malmtog på 750 m.  Prosjektet starter på sensommeren 2012 med innleggelse av en vegkulvert under stasjonsområdet som skal benyttes både i anleggsfasen og som permanent undergang for atkomst til Rallarveien og hytteområde.  Kryssingsporet skal være ferdig forlenget til høsten 2014
 • Det nye gruveselskapet Northland Resources AB skal ta i bruk Narvikterminalen som midlertidig utskipningsanlegg for jernmalm fra vinteren 2013.  Narvikterminalen vil da bli en kombinert gods- og malmterminal.  Det skal gjøres omfattende utvidelse og endringer i sporarrangementet på Narvikterminalen i 2012