Nordlandsbanen

Nordlandsbanen er den 734 kilometer lange strekningen fra Trondheim til Bodø. Banen går gjennom et krevende terreng og klima. På Nordlandsbanen har det i flere år pågått et større program for rehabilitering av mange av banens bruer. Dette videreføres også i år. Banen har mange stålbruer der svillene er festet direkte til brukonstruksjonen og sporet på bruene skal også fornyes med nye brusviller og gangbaner.

  • Brufornyelse på Nordlandsbanen. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
    Nordlandsbanen er den lengste av hovedstrekningene og går gjennom et skiftende klima fra innlandsbygder til kyststrøk, fra skogområder til høyfjellsterreng. Deler av strekningen får ofte store nedbørsmengder, noe som setter store krav til banens underbygning og dreneringssystemer.
  • Det gjennomføres i 2012 også skinnebytte, svillebytte, flere dreneringstiltak, sporjustering og rassikringsarbeider på banen.
  • I 2012 vil arbeidet med rehabilitering av banens bruer fortsette. Dette er viktig både av hensyn til sikkerheten og av hensyn til punktligheten fordi bruene må være i fullgod stand for å hindre nedsatt hastighet over dem
  • Deler av banen går i terreng med rasfare og også arbeidene med sikring mot ras skal videreføres i år. Dette omfatter både bedring av banens dreneringssystemer, stikkrenner og fjellsikring/rensk. I Rana videreføres et eget rassikringsprosjekt.
  • Det vil også bli gjennomført en del utskifting av slitte skinner og sviller på delstrekninger i 2012
  • Tiltakene for å få ned tallet på dyrepåkjørsler videreføres også i 2012. Arbeidet foregår samarbeide med berørte kommuner og dyre-eiere.