Gjøvikbanen

Gjøvikbanen er 123,8 kilometer lang fra Oslo S til Gjøvik. Banen er elektrisk drevet og har en betydelig gods- og persontrafikk. Banens kapasitet er tidvis sprengt på strekningen sør for Roa og det arbeides derfor med nytt kryssingsspor ved Jensrud mellom Hakadal og Stryken stasjoner. Banens godstrafikk utgjøres av godstog til og fra Bergensbanen over Roa.

  • Gjøvik stasjon skal bygges om til en moderne skysstasjon. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
    Ved Furumo nord for Harestua skal det bygges en ny stasjon for persontrafikken. Denne skal erstatte både Furumo holdeplass og nåværende Harestua stasjon. Den nye stasjonen skal stå ferdig i desember 2012
  • Gjøvik stasjon skal i 2012 gjennomgå en omfattende modernisering etter mønster av den nye Lillehammer skysstasjon
  • På Gjøvikbanen ble Jernbaneverkets store prosjekt med skogrydding langs banen fullført i 2010, som første hele bane i landet. Skogen er ryddet i hele bredden mellom Jernbaneverkets eiendomsgrenser, i en bredde på inntil 15 meter. Tiltaket gjøres for å hindre at trær kan falle inn i kontaktledning og spor, for å øke sikkerheten ved bedrede siktforhold, for å redusere tallet på dyrepåkjørsler og også for å øke reiseopplevelsen
  • I fjor ble det oppstart for etterbehandling av de områdene der skogryddingen ble utført først. Dette skal gjøres etter egne skjøtselsplaner for hver delstrekning, dette arbeidet videreføres i år