Dovrebanen

Dovrebanen er 496 km lang fra Eidsvoll til Trondheim gjennom Gudbrandsdalen og over Dovrefjell. På Dovrebanen har det de siste årene skjedd en vesentlig opptrapping av vedlikeholdsinnsatsen. Dette omfatter sporfornyelse, skinne- og svillebytte, dreneringsarbeider og rassikring. Disse tiltakene videreføres med stor innsats også i 2012, men særlig vektlegging av dreneringstiltak og rasforebyggende tiltak.

 • Bedre drenering er hovedoppgaven på Dovrebanen i år. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
  Det langsiktige programmet med fornyelse av Dovrebanens dreneringsanlegg videreføres med stor innsats i 2012. Dette omfatter graving av dypere linjegrøfter, rensk av grøfter i sideterreng og utskifting av stikkrenner.
 • Banens dreneringssystemer må forbedres for å kunne stå rustet til å takle store nedbørsmengder og flom, noe det har blitt mer av de senere årene. I 2012 skal det brukes 50 millioner kroner på å bedre dreneringssystemene på Dovrebanen. Dette gjelder strekningen nordover fra Hamar og på delstrekninger i Gudbrandsdalen
 • Mellom Dovre og Dombås nærmer et omfattende rassikringstiltak seg fullførelse. Gjennom flere år er det utført store forebyggende arbeider i sideterrenget over og under banen for å hindre ras og utglidninger.
 • Arbeidene med også forberedende ballastrensing på strekningen Brumunddal - Moelv fortsetter i 2012. på deler av den klargjorte strekningen skal også renseverket kjøres. Ballastrensverket graver ut den gamle pukken og finstoffene under sporet, fjerner alle forurensede masser og tilbakefører ny pukk. Når både forberedende ballastrens og selve renseverket senere har kjørt på strekningen, får man et stabilt og godt spor i mange år.
 • Det skal gjennomføres fornyelsestiltak på flere av Dovrebanens bruer i 2012.
 • Den 107 meter lange Skogstunnelen mellom Bergseng og Lillehammer ble fjernet i påsken 2012 og erstattet av en skjæring. Årsaken var problemer med stadige steinsprang og dårlig fjell i tunnelen.
 • Tallet på signalfeil skal reduseres gjennom et eget prosjekt for dette. Signalfeil består oftest i at det ikke er mulig å stille klarsignal for tog fordi systemet feilaktig viser at det allerede er et tog på strekningen, såkalt ”belegg” . Dette medfører forsinkelser i trafikken, derfor er færre signalfeil et viktig punktlighetstiltak.
 • Slitte sporveksler skal rehabiliteres eller byttes ut.
 • På den 17 kilometer lange strekningen fra Minnesund til Kleverud har arbeidene med nytt dobbeltspor nå startet opp. Ferdig 2015.