Bergensbanen

Bergensbanen er 371 kilometer lang fra Hønefoss til Bergen. Med til baneområdet regnes også den 54 kilometer lange Randsfjordbanen fra Hokksund til Hønefoss, den 32 kilometer lange Roa- Hønefossbanen og den 20 kilometer lange Flåmsbana. På Bergensbanen fortsetter i 2012 innsatsen for å fjerne feil som gir forsinkelser. Fornyelse av dreneringsanleggene, utskifting av skinner og sviller, samt byggingen av nytt snøoverbygg på Hallingskeid er de viktigste enkelttiltakene i 2012.

 • På Vossebanen foregår rassikrings- og dreneringsarbeider også i år. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
  Innsatsen for færre feil på Bergensbanen her blitt trappet kraftig opp i de siste tre årene med et vesentlig høyere aktivitetsnivå i banevedlikeholdet. I 2011 ble banen utsatt for flere ras og en stor brann som gikk ut over punktligheten og rammet godstrafikken kraftig. Rassikring- og dreneringsarbeider er derfor høyt prioriterte områder i 2012.
 • Vann- og frostsikringsarbeidene som startet vestover fra Bulken i 2011, videreføres i 2012. Hele banen fra Bulken til Arna skal få bedre dreneringssystemer, tiltaket vil pågå over flere sesonger.
 • Arbeider med forberedende ballastrens skal gjennomføres på 14 kilometer av banen. Dette gjelder på en del av Vossebanen og på strekningen Veme – Sokna. Det er omfattende arbeider som må til før ballastrenseverket kan kjøres. Alle kabler må samles opp i egne føringsveier (kabelkanaler), alle dreneringssystemer, dvs grøfter og stikkrenner må renskes opp og alle øvrige hindringer i ballasten må fjernes.
 • Det skal utføres dreneringstiltak i Gravehalstunnelen og ved Kleven bru mellom Hallingskeid og Myrdal.
 • I Hallingdal og på Vossebanen skal det utføres utskifting skinner på delstrekninger.
 • Det skal bygges opp nytt snøoverbygg i stål på Hallingskeid stasjon etter storbrannen der i juni 2011. Også snøoverbygg på Myrdal og på Flåmsbana skal utbedres.
 • Hallingskeid stasjon vil bli helt innebygd i nytt snøoverbygg, satsjonen får også nytt kontaktledningsanlegg og ny plattform i full lengde. Arbeidene på Hallingskeid vil bli de mest omfattende av enkelttiltakene på Bergensbanen i år
 • På 50 ulike steder foretas punktvis utskifting av ballasten for hindre at tilstanden utvikler seg slik at det blir nødvendig å redusere hastighet på disse stedene.
 • I månedsskiftet mai-juni 2012 er utbyggingen av nytt fjernstyringsanlegg på Bergensbanen fullført. Prosjektet muliggjør også bedre trafikkinformasjon og sanntidsinformasjon om togtrafikken
 • Det omfattende skogryddingsprosjektet fortsetter. I 2012 videreføres dette arbeidet på Randsfjordbanen (Hokksund – Hønefoss).
 • Det skal gjennomføres sporjustering på hele banen
 • Det skal skiftes ut en del komponenter i kontaktledningsanlegget etter målinger som ble utført i 2011.