Nordlandsbanen

Nordlandsbanen er den 734 kilometer lange strekningen fra Trondheim til Bodø. Banen går gjennom et krevende terreng og klima. På Nordlandsbanen har det i flere år pågått et større program for rehabilitering av mange av banens bruer. Dette videreføres også i 2011. Banen har mange stålbruer der svillene er festet direkte til brukonstruksjonen og sporet på bruene skal også fornyes med nye brusviller og gangbaner. Det foregår i 2011 også skinnebytte, svillebytte, flere dreneringstiltak, sporjustering og rassikringsarbeider på banen. Det skal også brukes midler i samarbeid med kommuner og dyreeiere for å redusere dyrepåkjørsler.


  • Nordlandsbanen er den lengste av hovedstrekningene og går gjennom et skiftende klima fra innlandsbygder til kyststrøk, fra skogområder til høyfjellsterreng. Deler av strekningen får ofte store nedbørsmengder, noe som setter store krav til banens underbygning og dreneringssystemer.
  • I 2011 vil arbeidet med rehabilitering av banens bruer fortsette. Dette er viktig både av hensyn til sikkerheten og av hensyn til punktligheten fordi bruene må være i fullgod stand for å hindre nedsatt hastighet over dem. Bruvedlikeholdet vil i år foregå i perioden fra juni og ut året.
  • Deler av banen går i terreng med rasfare. I 2011 skal arbeidene med sikring mot ras videreføres. Dette omfatter både bedring av banens dreneringssystemer, stikkrenner og fjellsikrings/rensk. I Rana videreføres et eget rassikringsprosjekt.
  • Det vil også bli gjennomført en del utskifting av slitte skinner og sviller på delstrekninger i 2011. Blant annet byttes sporet helt ut i Hattflåget tunnel mellom Mosjøen og Bjerka.
  • Tiltakene for å få ned tallet på dyrepåkjørsler videreføres i 2011. Arbeidet foregår samarbeide med berørte kommuner og dyre-eiere.