Gjøvikbanen

Gjøvikbanen er 123,8 kilometer lang fra Oslo S til Gjøvik. Banen er elektrisk drevet og har en betydelig gods- og persontrafikk. Banens kapasitet er tidvis sprengt på strekningen sør for Roa og det arbeides derfor med nytt kryssingsspor ved Jensrud mellom Hakadal og Stryken stasjoner. Banens godstrafikk utgjøres av godstog til og fra Bergensbanen over Roa. I 2011 skal det foretas en del utskifting av skinner på Gjøvikbanen.

Fra Hakadal stasjon på Gjøvikbanen Foto: Njål SvingheimPå Gjøvikbanen ble Jernbaneverkets store prosjekt med skogrydding langs banen fullført i fjor, som første hele bane i landet. Skogen er ryddet i hele bredden mellom Jernbaneverkets eiendomsgrenser, i en bredde på inntil 15 meter. Tiltaket gjøres for å hindre at trær kan falle inn i kontaktledning og spor, for å øke sikkerheten ved bedrede siktforhold, for å redusere tallet på dyrepåkjørsler og også for å øke reiseopplevelsen.

I 2011 blir det oppstart for etterbehandling av de områdene der skogryddingen ble utført først. Dette skal gjøres etter egne skjøtselsplaner for hver delstrekning.


Det skal byttes ut vel 3500 meter skinner på banen i 2011. Banen er preget av mange og krappe kurver og dette fører til økt skinneslitasje. Særlig er slitasjen merkbar på strekningen sør for Roa der også godstogene til og fra Bergensbanen kjører.