Dovrebanen

Dovrebanen er 496 km lang fra Eidsvoll til Trondheim gjennom Gudbrandsdalen og over Dovrefjell. På Dovrebanen har det de siste par årene skjedd en vesentlig opptrapping av vedlikeholdsinnsatsen. Dette omfatter sporfornyelse, skinne- og svillebytte, dreneringsarbeider og rassikring. Disse tiltakene videreføres med stor innsats også i 2011. I tillegg settes det i gang et eget prosjekt for å redusere antallet på signalfeil og det skal gjennomføres sporjustering.


 

  • Tallet på feil i infrastrukturen gikk klart ned på Dovrebanen i løpet av 2010 som følge av at vedlikeholdsinnsatsen nå gir god effekt. Også punktligheten bedret seg betraktelig utover høsten. Tiltakene videreføres i 2011 og skal bedre punktligheten ytterligere.
  • Tallet på signalfeil skal reduseres gjennom et eget prosjekt for dette. Signalfeil består oftest i at det ikke er mulig å stille klarsignal for tog fordi systemet feilaktig viser at det allerede er et tog på strekningen, såkalt ”belegg” . Dette medfører forsinkelser i trafikken, derfor er færre signalfeil et viktig punktlighetstiltak.
  • Det store arbeidet med å fornye sporet på strekningen over Dovrefjell nådd i fjor Hjerkinn. I 2011 fortsetter sporfornyelsen på strekningen Hjerkinn - Kongsvoll. Her skiftes det sviller og skinner samt at det legges inn ny pukk i sporet slik at det blir like bra som nytt. Arbeidene er viktige for å kunne hindre nedsatt hastighet på strekningen.
  • Arbeidene med også forberedende ballastrensing på strekningen Dovre – Dombås fortsetter i 2011. Ballastrensverket graver ut den gamle pukken og finstoffene under sporet, fjerner alle forurensede masser og tilbakefører ny pukk. Når både forberedende ballastrens og selve renseverket senere har kjørt på strekningen, får man et stabilt og godt spor i mange år.
  • Slitte sporveksler skal rehabiliteres eller byttes ut.
  • Arbeidene med rydding av skog langs banen har kommet langt og ble i fjor fullført på strekningen Oppdal – Støren. I år skal det ryddes skog på en del strekninger i Gudbrandsdalen. Skogen ryddes i hele bredden mellom Jernbaneverkets eiendomsgrenser, i en bredde på inntil 15 meter. Tiltaket gjøres for å hindre at trær kan falle inn i kontaktledning og spor, for å øke sikkerheten ved bedrede siktforhold, for å redusere tallet på dyrepåkjørsler og også for øke reiseopplevelsen.