Vestfold- og Bratsbergbanen

Dette baneområdet omfatter Vestfoldbanen fra Drammen til Skien, Bratsbergbanen (Skien - Nordagutu) og Sørlandsbanen fra Drammen til Nordagutu. Også strekningen Asker - Drammen ligger til dette baneområdet. I 2010 gjennomføres større arbeider med skinne- og svillebytte og fornyelse av kontaktledningsanlegget flere steder på disse strekningene. Punktlighetsoversiktene for høsten 2010 viser klar bedring i togenes punktlighet.

Togkryssing på Sem. På en del av strekningen sørover herfra skal kontaktledningsanlegget fra 1957 fornyes. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>

  • På strekningen Drammen - Kobbervik skal det i 2010 gjennomføres flere tiltak for å høyne standarden på banen. Det  gjennomføres masseskifte under sporet og ballastrens på delstrekninger. Dette gjøres for å få et mer stabilt spor og for å unngå hastighetsnedsettelser. På den samme strekningen skal det gjennomføres fornyelsesarbeider på kontaktledningen for å sikre en stabil strømtilførsel til togene. Mellom Drammen og Kobbervik går Vestfoldbanen i sin opprinnelige trase, mens banen sørover fra Kobbervik og fram til Holm i Sande har nytt dobbeltspor. I 2010 er det for øvrig også planlagt byggestart på det nye dobbeltsporet videre sørover fra Holm til Nykirke.
  • Vestfoldbanen ble elektrifisert på strekningen Drammen - Larvik i 1957. I 2010 skal kontaktledningsanlegget fornyes fra Sem og på en del av strekningen sørover mot Stokke. Dette er viktig for å hindre feil og problemer med strømforsyningen til togene.
  • Det skal utføres skinnebytte på delstrekninger ved Lauve mellom Sandefjord og Larvik og rett vest for Larvik.

På strekningen Larvik - Oklungen er rassikringsarbeidene sluttført sommeren 2010.

  • Mellom Vestfossen og Darbu på Sørlandsbanen skal gamle sviller skiftes ut med nye. Dårlige sviller kan føre til at hastigheten må reduseres inntil de er skiftet ut. Det er for å hindre saktekjøringer og for å sikre et trygt og stabilt spor at svillebyttet gjennomføres.
  • Flere steder skal det også skiftes ut isolerte skjøter i sporet. Isolerte skjøter registrerer hvor togene til en hver tid befinner seg. Disse er viktige for å unngå saktekjøringer og forsinkelser som følge av feil i signalanleggene.
  • På disse banene skal det i 2010 også skiftes ut sviller og gangbaner på åtte bruer.

I vedlegget til høyre kan du se hvor langt arbeidene har kommet.