Tiltak for å bedre togenes punktlighet

Jernbaneverket arbeider med en lang rekke tiltak på alle banestrekninger som skal gi bedre punktlighet og regularitet i togtrafikken. På disse sidene finner du omtale og oversikt over de viktigste tiltakene, fordelt på banestrekningene. Punktlighetsoversiktene for høsten 2010 viser en viss bedring i togenes punktlighet.

Omtalene er fordelt slik:

 • Oslo -området (Drammen - Oslo S - Eidsvoll og Oslo S - Ski)
 • Østfoldbanen
 • Kongsvingerbanen
 • Gjøvikbanen
 • Vestfold- og Bratsbergbanen
 • Sørlandsbanen
 • Bergensbanen
 • Dovrebanen
 • Rørosbanen
 • Nordlandsbanen
 • Ofotbanen

Oversikten over framdrift i tiltakene er ajour per 31.desmber 2010.