Sørlandsbanen

Det største enkeltprosjektet på Sørlandsbanen i 2010 er oppstarten av fornyelsen av kontaktledningsanlegget på Jærbanen mellom Egersund og Sandnes. Det skal også utføres en del skinne- og svillebytte og flere andre tiltak på banen. Punktlighetsoversiktene for høsten 2010 viser klar bedring i togenes punktlighet.

  Kontaktledningsanlegget på Jærbanen er fra 1956 og skal fornyes. <strong> Foto ved Sirevåg: Njål Svingheim </strong>


  • Kontaktledningsanlegget på strekningen Egersund - Sandnes er fra 1956 og er i stort behov for fornyelse. Arbeidene med å lage fundamenter til nye master for kontaktledningen er det som kommer først og starter ut fra Egersund. Fornyelse av kontaktledningen  er viktig for å hindre feil og problemer med strømforsyningen til togene.
  • I 2010 skal det også gjennomføres ballstrensing på noen delstrekninger mellom Egersund og Sandnes. Ballastrens gjøres ved å kjøre store maskiner som graver ut den gamle pukken og finstoffene under sporet, fjerner alle forurensede masser og tilbakefører ny pukk. Når både forebredende ballastrens og selve renseverket senere har kjørt på strekningen, får man et stabilt og godt spor i mange år.
  • Det skal skiftes skinner og sviller på flere delstrekninger på Sørlandsbanen der dette er nødvendig for å opprettholde banenstandarden. Dårlige sviller kan føre til at hastigheten må reduseres inntil de er skiftet ut med nye. Det er for å hindre sakte-kjøringer og for sikre et trygt og stabilt spor at svillebyttet gjennomføres.
  • På Jærbanen skal det foretas kantrens langs sporet og flere steder skal banens dreneringsanlegg renskes og fornyes.
  • Slitte sporveksler på strekningen skal skiftes, enten helt eller med nye deler.
  • Mellom Egersund og Sandnes skal det også skiftes ut isolerte skjøter i sporet. Isolerte skjøter registrerer hvor togene til en hver tid befinner seg. Disse er viktige for å unngå saktekjøringer som følge av feil i signalanleggene.

  Arbeidene med nytt sikringsanlegg på Kongsberg stasjon er sluttført sommeren 2010.

  I vedlegget til høyre kan du se hvor langt arbeidene har kommet.