Østfoldbanen (Ski - Kornsjø)

På Østfoldbanen er et av de store arbeidene i år videreføringen av forberedelser for ballastrens. Disse arbeidene går ut på fjerne alle hindringer for kjøring av ballastrenseverket. Det betyr å samle opp alle gamle kabler som ligger i sporet og legge disse i nye kabelkanaler. En annen viktig del av dette arbeidet er å foreta rensk og re-etablering av alle grøfter og stikkrenner langs jernbanen. Punktlighetsoversiktene for høsten 2010 viser klar bedring i togenes punktlighet.

Ved forberedende arbeider for ballastrens blir alle gamle kabler i pukken samlet i nye kabelkanaler og stikkrenner og grøfter langs banen renses og fornyes. Foto: Njål Svingheim

  • Ballasten er pukken som selve skinnegangen ligger i. Denne blir forurenset av finstoffer når det har gått en del år og sporet blir dermed mer ustabilt og mer krevende å vedlikeholde. Ballastrens gjøres ved å kjøre store maskiner som graver ut den gamle pukken og finstoffene under sporet, fjerner alle forurensede masser og tilbakefører ny pukk. Når både forebredende ballastrens og selve renseverket senere har kjørt på strekningen, får man et stabilt og godt spor i mange år. I 2010 videreføres altså de forberedende arbeidene for ballastrens på Østfoldbanens sørlige del.
  • Mellom Sarpsborg og Fredrikstad  gjennomføres det arbeider med fornyelse av kontaktledningsanlegget. Dette er viktig for å hindre feil og problemer med strømforsyningen til togene.
  • Jernbaneverkets landsomfattende prosjekt for å rydde skog langs banestrekningene videreføres også på Østfoldbanen. Skogen ryddes i hele bredden mellom Jernbaneverkets eiendomsgrenser, ofte i en bredde på 15 meter. Tiltaket gjøres for å hindre at trær kan falle inn i kontaktledning og spor, for å øke sikkerheten ved bedrede siktforhold, for å redusere tallet på dyrepåkjørsler og også for øke reiseopplevelsen.
  • Det skal også gjennomføres opprusting av flere av de gamle plattformene av tre på Østfoldbanens stasjoner og holdeplasser.

I vedlegget tilhøyre kan du se hvor langt arbeidene har kommet.