Oslo-området

Prosjekt Stor-Oslo er navnet på fornyelsen av jernbanen i Oslo-området. Til sammen skal det brukes vel to milliarder kroner på fornyelse av jernbanen i Oslo-området fram til 2014. Arbeidene på strekningen gjennom Oslo, Etterstad – Oslo S – Lysaker, skal være ferdige i løpet 2012. Ved starten på 2010 er det utført arbeider for om lag 220 millioner kroner og i løpet av 2010 brukes det oppunder 480 millioner kroner. Punktlighetsoversiktene for høsten 2010 viser klar bedring i togenes punktlighet.


Målet er en robust og driftsstabil jernbane gjennom Oslo som skal gi en punktlig og pålitelig togtrafikk. Det viktigste tiltakene er utskifting av skinner, sviller, pukk og kontaktledningsanlegg. Utskifting av kabler i signalanlegg, bedre strømforsyning og etablering av akseltellere og strømskinne i taket gjennom Oslotunnelen er også store og viktige tiltak. 

For å kunne gjennomføre arbeidene er det nødvendig med stengt bane på natten i flere perioder, samt en lengre periode uten togtrafikk på sommeren.


Kontaktledningsanlegg/strømskinne
I Oslotunnelen skal det monteres strømskinne i taket til erstatning for dagens kontaktledning. Strømskinne i tunneltaket skal gjøre det umulig med nedrevet kontaktledning på denne kritiske strekningen. Arbeidene startes opp i sommer og skal være ferdige i 2011. Det skal også gjøres vedlikeholds- og fornyelsesarbeider på det ordinære kontaktledningsanlegget i området.

Akseltellere
I løpet av de 30 dagene tunnelen gjennom Oslo varr stengt for trafikk ble det montert akseltellere i hele tunnelen. Disse skal erstatte  dagens system med sporfelt for detektering av tog. Hensikten er å få ned tallet på signalfeil som er kilden til mange forsinkelser. Etter at installasjonen av akseltellere er fullført, vil begge systemene holdes i drift inntil Jernbaneverket er trygge på at akseltellerne gir den effekten som er tilsiktet. Akseltellersystemet skal godkjennes av Statens jernbanetilsyn. Det skal også planlegges for akseltellere på strekningen til Asker og Drammen.

Signal- sikringsanlegg
Det skal blant annet gjennomføres et stort arbeid med gjennomgang av kabler og kabelskjøter på Skøyen stasjon. Det skal også lages bedre jording av signalanlegg.
Strømarbeider (El-kraft)
Det ble i sommer utført mange strøm-relaterte arbeider i Oslotunnelen. Det blant annet montert sporvekselvarme i ”trakta” ved begynnelsen av tunnelen og nye fordelingstavler for banestrøm.
Informasjonsanlegg
Gjennom et prosjekt for å bedre informasjonen om togtrafikken på stasjonene settes det nå opp et stort antall nye monitorer på stasjoner og holdeplasser i Oslo-området. Også data-systemene som fanger opp og presenterer informasjonen skal bedres.

Banetekniske arbeider (overbygning/underbygning)
På selve Oslo S er det skiftet ut flere sporveksler og sporkryss. Flytogtraseen, det vil si sporene som til vanlig benyttes av flytogene, har fått nye skinner. Det er gjennomført ballastrensing (utskifting av pukken under sporene)  på strekningen Skøyen - Lysaker. Det er også lagt inn to nye sporveksler på Skøyen stasjon og gjennomført skog/vegetasjonsrydding Skøyen - Lysaker.

Les mer om Prosjekt Stor-Oslo

I vedlegget til høyre kan du se hvor langt arbeidene har kommet.

Pakking av spor ved Sandvika. Sporpakking er nødvendig for et riktig justert, stabilt og komfortabelt spor å kjøre på. <strong> Foto: Olaf Bjerknes </strong>