Nordlandsbanen

På Nordlandsbanen pågår et større program for rehabilitering av mange av banens bruer. Nordlandsbanen har mange stålbruer der svillene er festet direkte til brukonstruksjonen og sporet på bruene skal også fornyes med nye brusviller og gangbaner. Det foregår i 2010 også skinnebytte, svillebytte og rassikringsarbeider på banen. Punktlighetsoversiktene for høsten 2010 viser klar bedring i togenes punktlighet.

Arbeid med rehabilitering av bru på Nordlandsbanen. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong> 

Nordlandsbanen er den lengste av hovedstrekningene. Den 734 kilometer lange banen fra Trondheim til Bodø går gjennom et skiftende klima fra innlandsbygder til kyststrøk, fra skogområder til høyfjellsterreng. Deler av strekningen får ofte store nedbørsmengder, noe som setter store krav til banens underbygning og dreneringssystemer.

  • I 2010 vil arbeidet med rehabilitering av banens bruer fortsette. Dette er viktig både av Gamle brusviller (nærmest) erstattes med nye. <strong> Foto: Bjørn Sørum </strong>hensyn til sikkerheten og av hensyn til punktligheten fordi bruene må være i fullgod stand for å hindre nedsatt hastighet over dem.
  • Det ble gjennomført ballastrensing på flere strekninger av Nordlandsbanen i 2009. I 2010 skal det gjennomføres forberedende arbeider for å videreføre ballastrensingen på banen. Ballasten er pukken som selve skinnegangen ligger i. Denne blir forurenset av finstoffer når det har gått en del år og sporet blir dermed mer ustabilt og mer krevende å vedlikeholde. Ballastrens gjøres ved å kjøre store maskiner som graver ut den gamle pukken og finstoffene under sporet, fjerner alle forurensede masser og tilbakefører ny pukk. Når både forebredende ballastrens og selve renseverket senere har kjørt på strekningen, får man et stabilt og godt spor i mange år.
  • Nordlandsbanen har på delstrekninger problemer med telehiv, noe som ble særlig synlig våren 2010 på grunn av streng kulde i vinter. Derfor er det viktig å gjennomføre tiltak i banens underbygning, noe som videreføres i 2010.
  • Deler av banen går i terreng med rasfare. I 2010 skal arbeidene med sikring mot ras videreføres. Dette omfatter både bedring av banens dreneringssystemer, stikkrenner og fjellsikrings/rensk.
  • Vinteren 2010 ble det utført en forsert rydding av skogen langs banen, arbeidet fortsetter gjennom året. Skogen ryddes i hele bredden mellom Jernbaneverkets eiendomsgrenser, ofte i en bredde på 15 meter. Tiltaket gjøres for å redusere tallet på dyrepåkjørsler, for å hindre at trær kan falle inn i sporet, for å øke sikkerheten ved bedrede siktforhold,  og også for å øke reiseopplevelsen.
  • Det vil også bli gjennomført en del utskifting av slitte skinner og sviller på delstrekninger i 2010.

I vedlegget tilhøyre kan du se hvor langt arbeidene har kommet.

Her ved en tunnel på Nordlandsbanen ved Elsfjord er fjellet sikret med bolter. Rassikringsarbeidene fortsetter i 2010. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>