Gjøvikbanen (Grefsen - Gjøvik)

På Gjøvikbanen videreføres Jernbaneverkets store prosjekt med skogrydding langs banen. Skogen ryddes i hele bredden mellom Jernbaneverkets eiendomsgrenser, ofte i en bredde på 15 meter. Tiltaket gjøres for å hindre at trær kan falle inn i kontaktledning og spor, for å øke sikkerheten ved bedrede siktforhold, for å redusere tallet på dyrepåkjørsler og også for å øke reiseopplevelsen. Det utføres i 2010 også på delstrekninger svillebytte, skinnebytte og utskifting av komponenter i sporveksler på Gjøvikbanen. Punktlighetsoversiktene for høsten 2010 viser klar bedring i togenes punktlighet.

Skogrydding på Gjøvikbanen <<strong> Foto: Geir Åsen </strong>

  • Når skogryddingen er fullført, lages det egne planer for hvordan vegetasjonen skal holdes nede slik at effekten av tiltaket blir varig.
  • På Gjøvikbanen skal det i 2010 også gjennomføres utskifting av eldre betongsviller. På 1970-tallet ble det lagt inn en del betongsviller på strekningen som har vist seg ikke å ha god nok kvalitet. Svillene har fått en såkalt alkaliereaksjon og disse må derfor skiftes ut med nye. Svillene holder skinnene på rett plass og må være i orden. Dårlige sviller kan føre til at hastigheten må reduseres inntil de er skiftet ut med nye. Det er for å hindre sakte-kjøringer og for sikre et trygt og stabilt spor at svillebyttet gjennomføres.
  • Det skal også i 2010 skiftes ut en del slitte skinner Gjøvikbanen. Banen er preget av mange og krappe kurver og dette fører til økt skinneslitasje. Særlig er slitasjen merkbar på strekningen sør for Roa der også godstogene til og fra Bergensbanen kjører.

I vedlegget til høyre kan du se hvor langt arbeidene har kommet.