Dovrebanen

På Dovrebanen ble det i fjor satt i gang en ekstrainnsats for å få ned tallet på feil og saktekjøringer. Tiltakene omfatter sporfornyelse, skinne- og svillebytte, dreneringsarbeider og rassikring. Disse tiltakene videreføres med stor innsats også i 2010. Punktlighetsoversiktene for høsten 2010 viser klar bedring i togenes punktlighet.

Sporfornyelsen på Dovrefjell er balnt de store tiltakene på Dovrebanen i 2010. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong> 

  • Tallet på feil i infrastrukturen gikk klart ned på Dovrebanen i løpet av 2009 som følge av at de de ingangsatte tiltakene etter hvert ga effekt. Dette viktige arbeidet fortsettes i 2010.
  • I 2010 videreføres det store arbeidet med å fornye sporet på strekningen over Dovrefjell. Mellom Dombås og Fokstua ble sporet fornyet i 2009. I 2010 fortsetter sporfornyelsen på strekningen Fokstua - Hjerkinn. Her  skiftes det sviller og skinner samt at det legges inn ny pukk i sporet slik at det blir like bra som nytt. Arbeidene er viktige for å kunne hindre nedsatt hastighet på strekningen.
  • Det gjennomføres også forberedende arbeider for ballastrensing på strekningen Dovre - Dombås. Ballasten er pukken som selve skinnegangen ligger i. Denne blir forurenset av finstoffer når det har gått en del år og sporet blir dermed mer ustabilt og mer krevende å vedlikeholde. Ballastrens gjøres ved å kjøre store maskiner som graver ut den gamle pukken og finstoffene under sporet, fjerner alle forurensede masser og tilbakefører ny pukk. Når både forebredende ballastrens og selve renseverket senere har kjørt på strekningen, får man et stabilt og godt spor i mange år.
  • Slitte sporveksler skal rehabiliteres eller byttes ut.
  • Arbeidene med rydding av skog langs banen har pågått vinteren 2010. Skogen ryddes i hele bredden mellom Jernbaneverkets eiendomsgrenser, ofte i en bredde på 15 meter. Tiltaket gjøres for å hindre at trær kan falle inn i kontaktledning og spor, for å øke sikkerheten ved bedrede siktforhold, for å redusere tallet på dyrepåkjørsler og også for øke reiseopplevelsen.

I vedlegget tilhøyre kan du se hvor langt arbeidene har kommet.