Bergensbanen

På Bergensbanen ble det i fjor satt i gang en ekstrainnsats for å få ned tallet på feil og saktekjøringer. Tiltakene omfatter skinne- og svillebytte, dreneringsarbeider, fjellsikring og ballastrensing. Disse tiltakene videreføres med stor innsats også i 2010. Punktlighetsoversiktene for høsten 2010 viser klar bedring i togenes punktlighet.

Mellom Hallingskeid og Myrdal skal det i 2010 gjøres viktige dreneringsarbeider i sporet og fornyes snøoverbygg. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>

Tallet på feil i infrastrukturen gikk klart ned på Bergensbanen i løpet av 2009 som følge av at de de ingangsatte tiltakene etter hvert ga effekt. Dette viktige arbeidet fortsettes i 2010.

  • I tunnelene på Vestlandet (Vossebanen) videreføres arbeidene med å bytte skinner og sviller og bedre dreneringen. Flere steder har hastigheten vært satt ned på grunn av dårlige sviller og skinner i tunneler. Arbeidene har pågått også vinteren 2010.
  • På strekningen Hallingskeid - Myrdal skal dreneringen av vann i det bratte sideterrenget bedres. Dette gjøres av hensyn til sporets stabilitet og for å redusere problemer med opphoping av is vinterstid.
  • Det skal i 2010 gjennomføres forberedende arbeider for ballastrensing på delstrekninger. Ballasten er pukken som selve skinnegangen ligger i. Denne blir forurenset av finstoffer når det har gått en del år og sporet blir dermed mer ustabilt og mer krevende å vedlikeholde. Ballastrens gjøres ved å kjøre store maskiner som graver ut den gamle pukken og finstoffene under sporet, fjerner alle forurensede masser og tilbakefører ny pukk. Når både forebredende ballastrens og selve renseverket senere har kjørt på strekningen, får man et stabilt og godt spor i mange år.
  • På Bergensbanens høyfjellsstrekning skal det også i 2010 gjennomføres fornyelsestiltak på snøoverbygg. Disse er avgjørende for å kunne holde banen åpen vinterstid.
  • Det pågår også et omfattende skogryddingsprosjekt på Bergensbanen, med gode resultater.

I vedlegget tilhøyre kan du se hvor langt arbeidene har kommet.

Her kappes nedkjørte skinneskjøter ut av sporet før nye skinner legges inn og sveises. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>