Transportetatene overleverte grunnlag for ny Nasjonal transportplan

Transportetatene overleverte i dag rapporten ”Utfordringer for framtidens transportsystem” til Samferdselsdepartementet.

Rapporten er en del av det faglige grunnlaget for Samferdselsdepartementets videre arbeid med en stortingsmelding om ny Nasjonal transportplan.

Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor presenterer i rapporten viktige problemstillinger og utfordringer som det bør arbeides videre med i planfasen av Nasjonal transportplan 2018-2027.

I tillegg ble delrapport 1 ”Kartlegging og problemforståelse” overlevert. Denne rapporten er den første i prosjektet ”Bred samfunnsanalyse av godstransport” og er en kartlegging av trender og utviklingstrekk, samt utredning av problemforståelse.

Pressemeldingene i forbindelse med overleveringen ligger som vedlegg til høyre sammen med rapportene.

Gå til nettsiden for Nasjonal transportplan.