Jernbaneverkets perspektiver: Persontrafikken med tog kan tredobles

Jernbaneutbygging er nødvendig for å håndtere den store trafikkveksten norske storbyer står overfor. Mer av godstrafikken kan gå på jernbane dersom det gjennomføres investeringer for å øke kapasiteten. Det viser Jernbaneverkets Perspektivanalyse mot 2050.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Persontrafikken kan tredobles og godstrafikken kan økes betydelig, viser Jernbaneverkets perspektivanalyse. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
Perspektivanalysen som ble lagt fram av Jernbanedirektør Elisabeth Enger mandag 16. mars.
– Trafikkveksten i byene skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing. Derfor er det nødvendig med dobbeltsporutbygging i de fire største byregionene Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Da kan tre ganger så mange ta toget til og fra jobb. Togene vil gå oftere, raskere og mer punktlig, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger. Dermed vil toget kunne håndtere en betydelig del av den ventede trafikkøkningen og bidra til at klimamålene nås.
Godstog har høy markedsandel i Norge, men har tapt terreng til vogntog på veiene. Godsmengdene forventes også å øke betydelig i årene som kommer. Det er beregnet at det blir dobbelt så mye godstrafikk i 2050 som i dag.
Jernbaneverket har anslått et samlet investeringsbehov på cirka 500 milliarder kroner fram til 2050. Av dette vil 400 milliarder være tiltak for persontrafikken og om lag 100 milliarder for gods.

Tiltak for økt godstrafikk på jernbane
En stor økning i godsvolumet på norsk jernbane krever at kapasiteten på det norske nettet økes. Dette vil blant annet innebære kryssingsspor for lengre godstog (750 meter), nye og fornyede terminaler i Oslo-området, Bergen og Trondheim og dobbeltspor på Ofotbanen. Jernbaneverket vurderer også elektrifisering av Solør- og Rørosbanen, sammenkobling av Gjøvik- og Dovrebanen og etablering av redundante løsninger på Bergens- og Sørlandsbanen.
Sterkere satsing på internasjonale transporter blir viktig. Sverige og Danmark knytter seg nå tettere til kontinentet med nye jernbaneforbindelser for godstog. Togforbindelsen Femern Belt mellom Danmark og Tyskland åpner i 2021. Den vil legge til rette for 78 flere godstog i døgnet mellom kontinentet og Norden
– Dersom Norge kobler seg mer effektivt til det nye nordiske godsnettet, får vi mer av den tunge godstrafikken over på jernbane. Kommer godset til Norge med tog, går det også videre i Norge med tog, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Slik kan jernbanen ta unna trafikkveksten inn til storbyene
Befolkningen i storbyene øker og det kommer trafikken også til å gjøre. Byene har ikke plass til å ta imot flere biler. Det er derfor et politisk mål i Norge at trafikkveksten må tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing. Det er også et viktig klimamål. Jernbaneutbygging i tett samarbeid med byutvikling vil gi gode knutepunkter med tett samspill mellom jernbane og den øvrige kollektivtrafikken.
– Jernbaneverket vil engasjere seg i arbeidet med bymiljøavtaler, sier Elisabeth Enger. Tett samarbeid er nøkkelen til å skape et fremtidig kollektivtilbud som kan ta unna trafikkveksten og bidra til at vi når klimamålene.

Dobbeltspor gir tog hvert tiende minutt
Tog hvert tiende minutt hele dagen og oftere i rushtiden kan bli den nye toghverdagen. Da må jernbanekapasiteten inn til storbyene bygges videre ut. På noe lengre distanser er det aktuelt med kvarters- eller halvtimesfrekvens, avhengig av markedet. Dobbeltsporutbygging blir viktig på følgende strekninger:

  • Det sentrale Østlandet
  • Separate dobbeltspor for lokaltog og region/fjerntog i Osloområdet, inkludert ny Oslo- tunnel
  • Vossebanen
  • Trønderbanen
  • Jærbanen
Om perspektivanalysen og andre jernbanetiltak
Jernbaneverkets perspektivanalyse ser fremover mot år 2050. Den har fokus på to områder: Storbytrafikk og godstrafikk. Det er på disse områdene at samfunnsbehovet og mulighetene er størst. 98 prosent av dagens jernbanereiser har utgangspunkt i storbyområdene. Ni av ti reiser foregår innenfor storbyområdene (til og fra jobb), med Oslo-området som det dominerende.  Annen jernbanesatsing er ikke fremhevet i denne perspektivanalysen, men det slås fast at dobbeltsporutbygging inn til storbyene og tiltak for godstrafikken vil gi betydelig kortere reisetid for persontrafikken på de lange distansene.


Kontaktperson for presse: 
Jernbanedirektør Elisabeth Enger treffes via kommunikasjonsdirektør Svein Horrisland,
Telefon  916 55155