Høring Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss

Jernbaneverket og Statens vegvesen har i samarbeid utredet samordnet løsning for Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss gjennom kommunene Bærum (kun jernbane), Hole og Ringerike. Høringsfrist 27. mars 2015.

 Utredningene er på overordnet nivå før planlegging etter Plan- og bygningsloven. Det er utarbeidet tre delrapporter, datert 13. juni 2014, 31. oktober 2014 og 30. januar 2015.
Utredningene er sendt på høring til berørte kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn. Andre som ønsker å uttale seg, er velkommen til å gjøre det.

Lenke til delrapporter og mer informasjon.