Færre dyr påkjørt av toget

Jernbaneverket registrerte i 2014 det laveste tallet på dyrepåkjørsler siden 2005. Reduksjonen har skjedd til tross for at det kjøres stadig flere tog.

Betydelig færre dyr ble påkjørt av tog i 2014.  <strong> Foto: Anders Haakonsen </strong>  
1440 dyr ble påkjørt på norske jernbanestrekninger i 2014. Det er over 700 færre enn året før og nedgangen kommer selv om det kjøres stadig flere tog. Jernbaneverket har gjennom de siste fem årene gjennomført en systematisk innsats i form av skogrydding langs jernbanelinjene.  –Selv om det er flere faktorer som påvirker antall dyr som blir påkjørt, så er vi sikre på at innsatsen vår med skogrydding har medvirket til denne gledelige utviklingen, sier vedlikeholdsdirektør Odd Erik Berg. Også andre tiltak er satt i verk på enkelte bansetrekninger. På Bergensbanen i Hallingdal er det for eksempel satt opp strømgjerder på flere delstrekninger, noe som har vist seg effektivt for å holde elgen unna sporet.
Elgterreng: Tog 61 passerer over Roppemoen i Flå som var svært utsatt for elgpåkjørsler. Til venstre for sporet ses strømgjerdet som har ført til at problemet er nesten borte på denne strekningen. <strong>Foto: Njål Svingheim</strong>

Andre faktorer som spiller inn er variasjoner i snømengder og beiteforhold, men Jernbaneverket ser en nedadgående trend gjennom de siste årene etter at skogryddingsprosjektet kom i gang for alvor.

Bergensbanen vest for Gol der skogryddingsprosjektetet har gitt gode resultater. - Vi har hatt en klar nedgang i dyrekjørsler som følge av dette, sier byggeleder Jon Anders Hefte. <strong>Foto: Njål Svingheim</strong>Unntaket er 2013, da det likevel kom en økning i tallet. Gjennomsnittet for de siste 10 årene er på 1861 påkjørte dyr, mens tallet for 2014 altså er 1440.

Det er elgpåkjørsler som topper statistikken og utgjør 32% av alle påkjørte dyr. Deretter følger rådyr (21%), tamrein (16%), sau (15%) og hjort (5%).
Dyrepåkjørsler på jernbanen de siste ti årene.