Detaljerte punktlighetsdata for hvert tog på internett

Jernbaneverket lanserer nå en ny nettbasert tjeneste som viser data for hver enkelt avgang og reisestrekning. Alle kan nå sjekke hvordan sitt tog ligger an, sier trafikkdirektør Bjørn Kristiansen.

Nå er det mulig å sjekke statistikken for hver enkelt togavangen mellom hver enkelt stasjon. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
Jernbaneverket har gjennom en årrekke publisert tall for punktligheten i togtrafikken fordelt på de enkelte banestrekningene. Tallene legges ut og oppdateres hver uke på Jernbaneverkets nettsider. Både de togreisende og Samferdselsdepartementet har vært opptatt av at det også skal være mulig å finne nøyaktige tall for hvert enkelt tog og hver togpassasjers reisestrekning. –Som eneste transportmiddel kan brukerne nå hente ut detaljert statistikk for sin avgang og reisestrekning, sier Kristiansen. –Vi i Jernbaneverket er opptatt av åpenhet rundt dette og har derfor gjort alle disse dataene tilgjengelige. Hovedårsaken er at vi ønsker å bli bedre og levere en stadig bedre punktlighet til togkundene, sier trafikkdirektøren.
Trafikkdirektør Bjørn Kristiansen. <strong> Foto: Hilde Lillejord </strong>

Kan sjekke sin avgang

-Den nye løsningen som vi nå har utviklet gjør at alle nå kan sjekke punktlighetsstatistikk for sitt tog, sier Bjørn Kristiansen. De kan dermed også finne ut om det er spesielle avganger som er mer utsatt for forsinkelser enn andre, legger han til. Løsningen er laget slik at man taster inn reisestrekning og tidsrommet som avgangen befinner seg i. Datasystemet beregner så dette og framstiller punktligheten for tidsrom og reisestrekning i et sektordiagram. Samtidig vises også om det har vært innstilte avganger og hvor stor andel dette utgjør i diagrammet. – Vi er fornøyd med at vi nå kan gi enda mer detaljerte data for togpunktlighet til togkundene, sier trafikkdirektøren. Systemet vil også være et nyttig verktøy for jernbanens eget punktlighetsarbeid.

I tilknytning til den nye siden for togpunktlighet er det også laget en egen side som med fargekoder i et oversiktskart viser hvordan de enkelte baner ligger an i forhold til punktlighetsmålene. Jernbaneverket vil i tillegg fortsette å publisere de samlede statistikkene for punktligheten per strekning som før. Der finnes også oversikter for regularitet og oppetid i infrastrukturen.

Forbrukerrådet fornøyd

-Forbrukerrådet mener det er nyttig for passasjerene at Jernbaneverket lanserer den digitale tjenesten «mitt tog». Dette er noe Forbrukerrådet har vært en pådriver for og vi er veldig glade for at det er på plass, sier direktør i Forbrukerrådet, Randi Flesland. Med dette får togpassasjerer en mulighet til å unngå togavganger som ofte er forsinket, og i stedet velge avganger som vanligvis er i rute. Det vil også være et nyttig verktøy for myndighetene når de skal sørge for at togtjenestene blir enda bedre.