2013

 • Ringeriksbanen blir intercitystrekning

  Jernbaneverket har nå fått i oppdrag å utrede og planlegge Ringeriksbanen. Banen skal gis samme status som de tre andre intercitystrekningene på Østlandet.

 • To nye toppledere til Jernbaneverket

  Jernbaneverket har ansatt Gorm Frimannslund og Gunnar G. Løvås som henholdsvis direktør for infrastruktur og som assisterende jernbanedirektør. Frimannslund vil få ansvar drift, vedlikehold og utvikling av eksisterende jernbanenett, mens Løvås vil få ansvar for de store utbyggingsprosjektene som nå kommer.

 • Dobbeltspor på Ofotbanen koster 15-16 milliarder

  Prognoser for trafikkvekst på Ofotbanen viser at dobbeltspor vil bli nødvendig for å dekke etterspørselen. Jernbaneverket har nå gitt en anbefaling om trasevalg og i hvilken rekkefølge utbyggingen bør skje.

 • Konseptvalutgreiing Voss - Arna

  Strekninga Voss - Arna er ei utfordring for Jernbaneverket og Statens vegvesen. Både jernbanen og E16 på strekninga har behov for betre utforming, tryggleik og kapasitet.

 • Rekordsatsing på store jernbaneprosjekter, men vedlikeholdsetterslepet øker

  Regjeringen foreslår en bevilgning på 15,6 milliarder kroner til Jernbaneverket i 2014. Det er en økning på 37 prosent i forhold til årets budsjett.

 • Handlingsprogram for jernbanen ut på høring

  Jernbaneverkets utkast til Handlingsprogram 2014-2023 er nå sendt på høring. Handlingsprogrammet beskriver hvordan Jernbaneverket vil iverksette prioriteringene som Stortinget og regjeringen har gitt gjennom Nasjonal transportplan 2014-2023.

  Ingressbilde
 • ERTMS klar for prøvedrift i Norge

  Landets første strekning med framtidas signalsystem, ERTMS, er nå klar for prøvedrift. –Nå er det viktig å komme i gang og høste erfaringer, sier prosjektdirektør Jarle Rasmussen. I november går de første togene.

 • Norsk-sveitsisk konstellasjon fikk storkontrakt

  En konstellasjon av de norske selskapene Dr. Ing. A. Aas-Jacobsen AS og Multiconsult AS - og det sveitsiske selskapet Amberg Engineering, har vunnet rammeavtalen for å levere rådgivende tjenester innenfor tekniske fag til Follobaneprosjektet.

 • Skal utrede nye tunneler i Oslo

  Jernbaneverket skal sammen med Statens vegvesen og Ruter utrede behov og tiltak for økt kapasitet i kollektivtransporten i Oslo og Akershus. Utredningen skal ta for seg behovene for kollektivtransport inn mot og gjennom Oslo og eventuell ny jernbane- og T-banetunnel.

 • Numedalsbanen settes i drift

  Nye transportbehov i skognæringen gjør at Jernbaneverket nå legger til rette for ny trafikk fra flere terminaler og sidespor. Nå settes 30 kilometer av Numedalsbanen i drift igjen. Skognæringen og treindustrien har behov for å sende tømmer og flis over stadig lengre avstander.