Vurderer bruk av tunnelboremaskin i Bergen

Jernbaneverket vil lyse ut kontrakten for ny jernbanetunnel gjennom Ulriken i Bergen med forespørsel både om driving ved tradisjonell sprenging og ved bruk av tunnelboremaskin (TBM).

Nye Ulriken tunnel sett fra Fløen i Bergen. Nytt tunnelløp til høyre. Illustrasjon: Tolstrups 3D Studio.- Så langt har planen vært å drive tunnelen på tradisjonelt vis, men vi har nå besluttet å be om tilbud også på bruk av TBM-teknologi, sier prosjektdirektør Stine Undrum i Jernbaneverket. - Vi ser at prosjektet kan egne seg godt for TBM-drift spesielt på bakgrunn av nærføringen til eksisterende tunnelløp gjennom Ulriken.

Prekvalifisering og kontrahering for bygging av Ulriken tunnel skal igangsettes februar/mars 2013. Ulriken tunnel er en del av dobbeltsporet som skal bygges mellom Arna og Bergen, med planlagt oppstart høsten 2013.

- Det er ikke forventet at vurderingen av alternativ drivemetode for tunnelen vil forsinke oppstarten. Planene om byggestart i 2013 står fast, forsikrer prosjektdirektør Stine Undrum.

Kompetanseheving

- En eventuell bruk av TBM-teknologi kan bidra til en kompetanseheving innen den norske tunnelbransjen. Dette kan i neste omgang styrke norske entreprenørers konkurransekraft i forhold til utenlandske innen tunneldriving, sier Utbyggingsdirektør i Jernbaneverket, Harald Nikolaisen.

- Prosjektet er organisatorisk lagt inn sammen med de store tunnelprosjektene i Vestfold og Telemark med Stine Undrum som leder. Vi ser store fordeler med å samle de store tunnelprosjektene i en portefølje, sier Nikolaisen. 

Prosjektomfang

Jernbaneverket skal bygge dobbeltspor på strekningen mellom Arna og Bergen. Ny tunnel gjennom Ulriken vil utgjøre størstedelen av traseen.

Det skal bygges ut til dobbeltspor på den 1,3 kilometer langestrekningen fra Bergen stasjon til tunnelåpningen i Fløen, med tilhørende opprusting av hele det tekniske anlegget.

Den nye tunnelen gjennom Ulriken legges parallelt med eksisterende og vil bli 7,8 kilometer lang. Det er også planlagt omfattende oppgradering av Arna stasjon.

FAKTA OM DOBBELTSPORET ARNA-BERGEN:
Strekningen Bergen-Fløen:
• Nytt sikringsanlegg på Bergen stasjon, som også skal ha kapasitet til å kunne styre Arna stasjon
• 1,3 kilometer med nytt dobbeltspor og nytt kontaktledningsanlegg

Ulriken tunnel:
• Nytt, parallelt tunnelløp gjennom Ulriken, lengde 7800 meter
• 15 tverrtunneler mellom nytt og eksisterende tunnelløp
• Opprusting av eksisterende Ulriken tunnel, blant annet branntekniske tiltak og ny frost/vannsikring

Arna stasjon:
• Forlenging av kryssingssporet på stasjonen
• Nytt jernbaneteknisk anlegg for ny tunnel og hoveddelen av Arna stasjon, med tilhørende tekniske hus
• Nye plattformer på stasjonen, tilpasset både lokaltog og regiontog
• Opprusting av stasjonsbygning og publikumsarealene
• Ny og bredere gangtunnel under sporene
• Vannkulverten for Storelva under stasjonen skal oppgraderes slik at den kan tåle en 200-årsflom.

Kontaktpersoner:

Prosjektdirektør Stine Undrum
Mobiltelefon: 97529310
E-post: unst@jbv.no

Kommunikasjonsrådgiver Ingvild Eikeland
Telefon direkte: 55 96 61 89 / Mobil: 982 49 707
E-post: eiking@jbv.no