Anleggsarbeider på Spikkestadbanen i sommer

Fra lørdag 26. mai stenger Spikkestadbanen for all persontogtrafikk frem til og med søndag 12. august. I denne perioden skal Jernbaneverket oppgradere stasjonene på Heggedal og Spikkestad, og utføre vedlikeholdsarbeider på strekningen.

Heggedal stasjon blir ny
Jernbaneverket skal bygge to nye og moderne plattformer på Heggedal stasjon. Plattformene vil få nye leskur og benker, ny belysning, nytt høyttaleranlegg og flere monitorer som viser informasjon om togtrafikken.

Planovergangen mellom plattformene skal erstattes av en gang- og sykkelbro med heis og trapp. Heggedal stasjon blir med dette universelt utformet og tilgjengelig for alle.

- På sikt skal vi også legge ned planovergangen i Heggedalsveien. Men før vi kan gjøre dette skal Statens Vegvesen legge om veisystemet rundt stasjonen. Når dette er gjort skal vi også oppgradere parkeringsplassen på stasjonen og lage grøntarealer nord for stasjonsbygningen, forteller prosjektleder Petter Auk. 

Mer informasjon om arbeidene som skal gjøres på Heggedal finner dere her.

Publikumsområdet på stasjonen oppgraderes med nye leskur og benker, belysning, høyttaleranlegg, teleslynge og monitorer som viser informasjon om togtrafikken. Illustrasjon: Jernbaneverket/Atkins.

Oppgradering av Spikkestad stasjon
Jernbaneverket skal i samme periode bygge om Spikkestad stasjon. Stasjonen deler Spikkestad i to og det er ingen direkte forbindelse mellom sør- og nordsiden av stasjonen. - For å bidra til tettstedets sentrumsutvikling skal vi flytte stasjonen ca. 200 meter mot øst, sier prosjektlederen.

Ettersom Spikkestad er banestrekningens endestasjon, er det kun den nye plattformen til spor 1 som vil være i daglig bruk. Denne plattformen får ny belysning, høyttaleranlegg, teleslynge og monitorer som viser informasjon om togtrafikken. – Vi skal også møblere plattformen med nye leskur og benker, forteller Auk. Den nye plattformen til spor 2 skal kun brukes ved uregelmessigheter i togtrafikken.

 I tillegg skal vi fjerne kontaktledning, spor og sviller over en strekning på ca. 1,5 km vest for det nye stasjonsområdet.

Mer informasjon om arbeidene som skal gjøres på Spikkestad finner dere her.

Spikkestad er Spikkestadbanens endestasjon og det er kun plattform til spor 1 som vil være i daglig bruk. Plattform til spor 2 skal kun brukes ved uregelmessigheter i togtrafikken. Illustrasjon: Jernbaneverket/Atkins.

Døgnkontinuerlige arbeider
Anleggsarbeidene på Spikkestadbanen vil pågå både dag, kveld og natt i den togfrie perioden, og omgivelsene må dessverre regne med en god del støy. Berørte naboer varsles med skriv i postkasser ved nattarbeid.

Vedlikeholder Spikkestadbanen
Mens banen er stengt benytter Jernbaneverket anledning til effektivt vedlikehold av banen. Åtte bruer skal vedlikeholdes, og dette er arbeider som er vanskelig å gjøre mens togtrafikken går som normalt. I tillegg skal Jernbaneverket kontrollere og vedlikeholde signalanlegg, anlegg for togenes kjørestrøm, tele – og svakstrømsanlegg, spor og skinnegang.

Buss for tog
NSB kjører buss for tog i perioden. – Vi forstår at dette er mer tungvint for de reisende. Samtidig blir det mindre ulemper for naboer og reisende når vi nå konsentrerer arbeidene til 10 uker i sommer enn om vi jobber stykkevis over en lenger periode, sier prosjektleder Petter Auk.

Anleggstog skal trafikkere Spikkestadbanen mens persontogene er innstilt. Jernbaneverket minner om at all ferdsel i sporene er forbudt.