Samarbeid om raskere godstog gjennom Europa

Norge med i offisielt samarbeid om jernbanegodskorridor gjennom Europa. Målet er raskere godstog gjennom Europa.

Internasjonalt godstog passerer gjennom Sveits. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>

Sju jernbaneinfrastrukturforvaltere fra seks land har på et møte i Frankfurt 2/10 etablert styringsgruppen for EUs Godskorridor 3. Korridoren strekker seg fra Stockholm til Palermo.  Norge er med i styringsgruppen fordi intensjonen er å utvide korridoren til Oslo. 

Målet med korridorsamarbeidet er å bringe Skandinavia nærmere Middelhavet gjennom effektivt samarbeid mellom landene på den over 3500 kilometer lange strekningen. Det viktigste er å redusere kjøretiden for internasjonale godstog langs korridoren og tilby en forenklet og koordinert kundetilgang til korridortjenestene. For å oppnå dette vil styringsgruppen i løpet av de neste tre årene iverksette en rekke tiltak, som å definere aktuelle traséer, koordinere tilbudet av grenseoverskridende togruter av høy kvalitet, etablere en “one-stop shop” (dvs ett kontaktpunkt for bestilling av togruter gjennom de ulike landene), skape større åpenhet rundt informasjon om driftsforhold og å definere krav til kvalitet. Togselskaper og terminaler vil bli konsultert underveis i prosessen.

–Jernbaneverket arbeider målrettet med å flytte gods fra vei til jernbane. Godskorridoren vil være et av grepene som gjør grensekryssende jernbanetrafikk mer effektivt og kundevennlig, uttaler trafikkdirektør Bjørn Kristiansen, som representerer Jernbaneverket i styringsgruppen for godskorridor 3. 

De sju som undertegnet avtalen, er Jernbaneverket (Norge), Trafikverket (Sverige), Øresundsbro-konsortiet (Sverige og Danmark), Banedanmark (Danmark), DB Netz AG (Tyskland), ÖBB Infrastruktur AG (Østerrike) og Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (Italia). Ledervervet i styringsgruppen vil tilfalle Trafikverket, med italienske RFI i nestledervervet, mens DB Netz AG skal koordinere støttefunksjoner overfor styringsgruppen gjennom en såkalt “Koordineringsgruppe”. Alle styringsfunksjoner, også i arbeidsgruppene, vil bli tildelt på rotasjonsbasis og skal sikre geografisk balanse. 

Godskorridor 3 skal være i drift fra november 2015.

Ved ytterligere spørsmål, kontakt kommunikasjonsdirketør Svein Horrisland i Jernbaneverket, tlf 916 55155.