Planene for Frogner vurderes på nytt

Grunnet økte kostnader vil Jernbaneverket vurdere planene for lokaliseringen av Frogner holdeplass og kryssingssporet på nytt. Det vil bli gjort midlertidige tiltak på den eksisterende stasjonen slik at ny grunnrute kan innføres etter planen.

Frogner stasjon. Foto: Jernbaneverket.Jernbaneverket har gjennomført en kostnadsanalyse for tiltakene som må gjennomføres for å oppnå tilfredsstillende grunnstabilitet for å forlenge kryssingssporet på Frogner. De nødvendige stabiliseringstiltakene vil medføre større arealinngrep i nærliggende landbruksområder og i vannlinjen mot Leira.

Tiltakene går i hovedsak ut på å tilføre jordmasser for å slakke ut landskapsformasjoner og gjøre de mer stabile mot utglidning. Tiltaket knyttet til vassdraget Leira innebærer også tilførsel av sprengstein for å sikre mot utglidning av masser. Massene som skal benyttes må hentes annet steds fra og det er snakk om et meget stort volum.

Det er på det nåværende tidspunkt knyttet stor usikkerhet til kostnadene for stabiliseringstiltakene, men dagens prognoser overskrider den godkjente kostnadsrammen for kryssingssporsprosjektet. Jernbaneverket ønsker derfor å vurdere alternative lokaliseringen av kryssingssporet og holdeplassen på nytt, og vurdere kostnadene på disse alternativene opp mot kostnadene for de eksisterende planer.

Jernbaneverket utelukker ikke at dagens utbyggingsplaner blir den valgte løsning. Planene er lagt frem for Sørum kommune, som har forståelse for at Jernbaneverket har tatt denne beslutningen.

Det er på det nåværende tidspunkt vanskelig å komme med noe konkret tidspunkt for når endelig beslutning vil foreligge. Vi vil komme med mer informasjon så snart det foreligger.

Jernbaneverket gjør midlertidige tiltak på dagens Frogner stasjon slik at ny grunnrutemodell kan innføres som planlagt.