Ny Oslotunnel blir helt nødvendig

- Med de politiske signalene vi nå får i forhold til jernbanesatsing er det helt nødvendig å videreføre planleggingen av ny Oslotunnel. Vi har ingen tid å miste, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger. Hun er glad for at samferdselsministeren gjør det klart at Jernbaneverket nå får dette oppdraget.

 De kom med offensive holdninger til jernbanen på årets jernbaneforum. Knut Arild hareide (tv) og Magnhild Meltveit Kleppa. <strong> Foto: Arvid Bårdstu </strong>
Det var under konferansen 'Jernbaneforum 2012' i Oslo at samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa sa at hun ønsker å starte planprosessen med ny jernbanetunnel under Oslo.

- Arbeidet må komme i gang nå, sa statsråden, som også presiserte at 45 prosent økning av den økonomiske rammen for jernbane ikke er å anse som noe tak – selv om etatene fikk i oppdrag å prioritere innenfor denne rammen i arbeidet med Nasjonal transportplan.

Rapport snart klar
Jernbaneverket er allerede i ferd med å sluttføre en rapport som gir svar på blant annet når en ny tunnel bør kunne stå ferdig, om det rent teknisk er mulig og hvilken rolle jernbanen kan spille i trafikkavviklingen i Oslo-området sammen med øvrig kollektivtrafikk.

Utredningen peker på behovet for å se hele kollektivtilbudet i Stor-Oslo under ett, i samarbeid med Oslo og Akershus.

Ifølge statsråden vil Samferdselsdepartementet gi Jernbaneverket i oppdrag å gjennomføre en KVU (konseptvalgutredning) sammen med Oslo og Akershus, der ny jernbanetunnel og ny T-banetunnel skal utredes i sammenheng.
- Vi trenger ikke å vente på Stortingets behandling av NTP med å sette i gang en slik utredning, sa Kleppa.

- En ny jernbanetunnel under Oslo er ikke nødvendig for selve Intercitysatsingen, den er avgjørende hvis vi skal kunne øke nærtrafikktilbudet rundt Oslo, poengterer Elisabeth Enger. Hun presiserer at enn ny tunnel er et komplisert prosjekt, og at den ikke vil kunne stå ferdig før om 15-20 år.

IC innen 2025?
Under den årlige jernbanekonferansen, som ble avholdt 7.mars, kom det uvanlig mange konkrete løfter om jernbanesatsing:

Samferdelsministeren gjentok at hun vil sette en dato for når de tre InterCity-strekningene til Lillehammer, Skien og Halden skal stå ferdig.

- For meg er det ikke så viktig om denne datoen blir 1. januar 2024 eller 1. januar 2025, repliserte leder i Stortingets transportkomité, Knut Arild Hareide (KrF).

Statsråden gikk langt i å antyde at planleggingstiden skal halveres og at det vil bli åpnet for alternativ finansiering av jernbane.

Kleppa klargjorde også at det aldri vil bli snakk om å velge mellom person- og godstrafikk, noe som vil være nødvendig hvis rammen ikke øker med mer enn 20 prosent.

- Ambisjonene har aldri vært større, sa statsråden.

Jernbane hovednøkkelen
Komiteleder Hareide, som flere ganger har tatt til orde for et bredt jernbaneforlik, tok på jernbanekonferansen  til orde for at jernbane blir hovednøkkelen når befolkningsøkningen i Oslo-området tar av og vi om få tiår blir en million flere mennesker i Norge.

- Det Elisabeth Enger foreslår er helt nødvendige tiltak, sa Hareide,  og ramset opp både intercitynett, Ringeriksbanen og Sørvestbanen samt mer godstransport på bane.

Forutsigbarhet
- Men det er en ting økonomene i finansdepartementet ikke har oppdaget: En krone til jernbane er en krone til jernbane, men en krone til vei betyr to-tre kroner til vei. For ved å sette opp bompengepasseringer får Vegvesenet to kroner på kjøpet, sa Hareide.

På spørsmål fra konferansier Geir Helljesen om hva som var hans viktigste budskap, svarte KrF-lederen: - Det å gi Elisabeth Enger større forutsigbarhet er jobb nummer 1!

Alnabru må bygges
Jernbanedirektøren sier seg meget godt fornøyd med signalene under Jernbaneforum, men gjentar sitt budskap på konferansen:

- I hallelujakoret for InterCity, som jeg slutter meg til, er det nødvendig å si: Alnabru er like nødvendig hvis vi skal kunne satse videre for å øke godstransporten på jernbane. Vi kan ikke gå ut av denne NTP-perioden uten å bygge ny terminal på Alnabru, sier Elisabeth Enger.