Nordområdeutredningen: Mer kapasitet må til

Både Ofotbanen og Nordlandsbanen må få bedre kapasitet for å møte behovene som økt vekst i Nordområdene skaper. Bare på Ofotbanen kan transportmengdene bli doblet på ti år. Dette er hovedkonklusjonen hva jernbane angår i Nordområdeutredningen som ble presentert 22.juni.

Trafikken på Ofotbanen vil fortsette å øke, noe som krever stadig større kapasitet på banen. <strong> Foto: Njål Svingheim</strong> 
Nordområdeutredningen er utarbeidet av Avinor, Kystverket, Jernbaneverket, Statens vegvesen og de tre nordnorske fylkeskommunene. Utredningen er et grunnlagsdokument for arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-2023. Vegnettet må forsterkes, Ofotbanen bygges ut , Nordlandsbanen forbedres og omlastingshavner utvikles, konkluderer Nordområdeutredningen.

Aktivitet krever bedre infrastruktur

- Økende utvinning av malm og mineraler, fiskeri og havbruk, petroleumsnæringen og ikke minst reiseliv og turisme gjør at transportårene blir viktigere enn noen gang. All aktiviteten i nordområdene krever en kraftig forbedret infrastruktur, sa vegdirektør Terje Moe Gustavsen da han på vegne av Avinor og transportetatene overleverte utredningen til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i Vadsø onsdag.

Mer malm

Det ligger an til at utvinning av malm og mineraler på Nordkalotten vil øke. En stor andel av produksjonen selges på verdensmarkedet, og mulig utskipning fra dyp, isfri havn er attraktivt.

-Vi har registrert, og gleder oss over, engasjementet og optimismen i Ofoten som er knyttet til økningen i aktivitetene på Ofotbanen. - Det blir imidlertid svært utfordrende å henge med på det tempoet som bergverksindustrien og lokalsamfunnet legger opp til og har forventninger til, kommenterer jernbanedirektør Elisabeth Enger, som sammen med lederne av de andre statlige transportetatene og Avinor overleverte innstillingen til samferdselsministeren i Vadsø

Narvik peker seg ut som en viktig transitthavn for jernmalm fra Sverige og muligens Finland. Fra finsk side vurderes det jernbanetilknytning til Norge for å skipe ut malm via isfrie havner.

Konkrete tiltak

1.Bedre kapasitet på Ofotbanen skal kunne

 • ta unna malmtransport
 • klargjøre banen for utvikling av andre togprodukter
 • utvikle kryssingsspor og dobbeltsporparseller
 • utvikle dobbelsporutredning sammen med svenske myndigheter
2.Nordlandsbanen må få bedre kapasitet for å kunne
 • møte forventet vekst i gods- og persontransport
 • fullføre fjernstyring av banen så raskt som mulig
3.Knutepunktene bør videreutvikles
 • Narvik, Tromsø og Bodø for å få til økt transport på sjø og bane
 • Mo i Rana og Kirkenes for å ta en større rolle for mer effektiv godstransport
4.Hovedledene for sjøtrafikken bør ha nasjonal standard og terminalene må ha god adkomst.

5.Flyplasstrukturen i Nord-Norge må gås igjennom.

 • Transportetatene gjør en egen utredning om lufthavnene, som vil inngå i det endelige NTP-forslaget.

6.E6 må ha god standard og høy fremkommelighet.

 • vintervedlikehold, rassikring, beredskap, utbedring av flaskehalser og ferjetilbud trekkes fram
 • gjelder også tilførselsvegene
7.Definerte vekstregioner i Nord-Norge vil utvikles:
 • Helgeland
 • Bodø-Salten
 • Midtre-Hålogaland
 • Tromsø med omland
 • Alta-Hammerfest
 • Kirkenes-Varanger