Vedlikehold: Stor aktivitet i sommer

Jernbaneverket er nå i gang med en hektisk sesong for vedlikehold og fornyelse på norske spor. Listen med tiltak som skal gjennomføres for å bedre standarden i jernbanenettet er lang. – Det blir fullt trøkk på alle viktige baner, sier banedirektør John Ole Grinde.

Det blir travelt på sporet i sommer <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
Gjennom vinteren er det planlagt og inngått kontrakter i stort omfang og sesongen for sporvedlikehold er nå i gang for fullt. Jernbanen har fått en vesentlig økning i bevilgningene til vedlikehold og fornyelser av anleggene. Det store vedlikeholdsløftet begynte i fjor  og videreføres med samme høye aktivitetsnivå i år.     

- Det er Oslogryta som er størst også når det gjelder fornyelse av jernbanen i 2010. Oslo-området har størst trafikk, flest mennesker og størst utfordringer. Problemer i Oslo-trafikken får også størst konsekvenser, noe vi smertelig har fått erfare på nytt i vinter, sier banedirektør John Ole Grinde. Derfor går nesten en halv milliard av de 1,7 milliardene til fornyelse av jernbanen her i landet i år til arbeidene på strekningen Etterstad – Lysaker, en av delstrekningene i Prosjekt Stor-Oslo. 

En kampBanedirektør John Ole Grinde


Jernbaneverket skal i år fornye anleggene i det vesentligste spor og kontaktledning for nesten 1,7 milliarder kroner. 470 millioner kroner skal brukes på i Osloområdet i år, og like mye blir det også de neste to årene i kampen for å få grep på vedlikeholdsutfordringene i landets viktigste hovedpulsåre for togtrafikken.

For det er bare å slå det fast; - Dette er kamp mot klokka, mot et frynsete omdømme, men for kundene og for toget som transportform her i landet sier banedirektøren.

Jernbanen har ikke kommet godt gjennom vinteren, men resultatene vil komme, det er jeg trygg på gjennom det store arbeidet vi er i gang med, sier han. 

God driveVedlikeholdsdirektør Odd Erik Berg


– Vi jobbet oss gjennom fjoråret opp på et mye høyere aktivitetsnivå enn tidligere, sier vedlikeholdsdirektør Odd Erik Berg. Nå viderefører vi dette høye aktivitetsnivået. I år har Jernbaneverket kunnet legge planene tidligere enn i fjor, da ekstra penger i form av tiltakspakken i forbindelse med finanskrisen skapte ekstra utfordringer, - i positiv forstand. – Men det er klart at det er mye bedre for oss å vite at vi skal ha et høyt aktivitetsnivå en tid i forveien, sier Odd Erik Berg.

Får vi nå stabile bevilgninger på dette nivået framover vil kunne ta store skritt i riktig retning, ikke bare i Oslogryta , men også på de viktige banene mellom landsdelene, sier Berg.

I fjor fikk vi gjort mye godt arbeide på både Bergensbanen, Dovrebanen og Nordlandsbanen. Vi ser klart at tallet på feil har gått nedover og derfor er det motiverende å gå løs på en ny sesong både for oss og for våre folk ute på sporet, sier han. 

Riktig mix


Jernbaneverkets vedlikeholdsenhet kan nå for første gang dokumentere at vi har begynt på det møysommelige arbeidet med å få grep på de store vedlikeholdsutfordringene i infrastrukturen. Vi ser en positiv trend og tallene på feil er på vei nedover. Den tøffe vinteren har satt jernbanen både i Norge og ute i Europa på harde prøver og det er klart at svakhetene i anleggene blir ekstra påtrengende når belastningene blir store i form av mye snø og langvarig kulde. Oppetiden i anleggene har vært alt for dårlig i vinter.  Likevel har vi bare en ting å gjøre, nemlig å fortsette arbeidet vi har begynt på, sier vedlikeholdsdirektøren.

Det er en veldig bra drive i Banedivisjonen og i Jernbaneverket nå og utfordringen er å finne den riktige mixen mellom de langsiktige strategiske tiltakene og de tiltakene som kan gi rask effekt i form av færre feil og bedre punktlighet på togene.

 En annen stor utfordring er selvfølgelig å finne smartere måter å jobbe på for å holde ulempene for togtrafikken som følge av alt vedlikeholdsarbeidet nede på et lavest mulig nivå, legger Berg til.- Her det mulig å bli bedre og vi jobber med dette nå, sier han.

Mer strategisk


Banedivisjonen vil nå endre måten de lager ti-års vedlikeholdsplaner på. – Vi går bort fra regulerte rammer til hver region og vil prioritere det strategiske vedlikehold på landsbasis ut fra nyttevurderinger , sier banedirektør Grinde. Vi vil kort og godt vurdere hvor vi får størst nytte for togtrafikken hele landet sett under ett, sier han.

Stort og smått

Som nevnt er det altså Oslogryta som stikker av med mye vedlikeholdspenger i år og de neste to årene. Jernbanen gjennom Oslo må fungere bedre enn i dag for at den skal fungere også i resten av landet. Det blir videre utført en rekke store fornyelsesprosjekter rundt om i landet. Arbeidet med å høyne standarden på Bergensbanen og Dovrebanen fortsetter. På Dovrebanen skal det utføres omfattende sporfornyelse på Dovrefjell, på Sørlandsbanen kommer arbeidene med å fornye den 60 år gamle kontaktledningen mellom Egersund og Sandnes i gang for fullt. På Kongsvingerbanen skal det kjøres omfattende ballastrensing fra Kongsvinger til grensen ved Magnor. På Ofotbanen blir det igjen en hektisk sommer med både ballastrensing, skinnebytte og bygging av snøoverbygg, på Rørosbanen fortsetter arbeidet med svillebytte på lange strekninger og på Nordlandsbanen skal prosjektet med fornyelse av bruene videreføres.  

For uten de store tiltakene med bruk av store maskiner som ballastrenseverk og sporombyggingstog, vil det bli gjort en rekke tiltak av mer lokal karakter, i år som i fjor.

Som jeg har sagt før; -feilene skal ned og humøret skal opp, sier Odd Erik Berg.

Via denne lenken kan du finne oversikter og omtale av  viktige tiltak som skal bedre togenes punktlighet og gjøre jernbanedriften mer stabil. Listen vil bli oppdatert etter hvert som arbeidene skrider fram.