Storkontrakt for sporfornyelse inngått

Jernbaneverket har inngått en stor kontrakt med den norske entreprenøren Baneservice om sporfornyelse ved kjøring av ballastrenseverk. Kontrakten for 2011 er på 70 millioner kroner, men med opsjon for ytterligere fem år. Til sammen kan avtalen dermed komme opp i om lag en halv milliard kroner.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Ballastrenseverket i arbeid på Kongsvingerbanen sommeren 2010. <foto> Njål Svingheim </strong>

-Fornyelse av jernbanesporet ved kjøring av ballastrenseverk er noe av det viktigste i banevedlikeholdet, sier banedirektør John Ole Grinde. Jernbaneverket trapper opp vedlikehold og fornyelse og planlegger å ballastrense om lag 70 kilometer spor hvert år framover. Det var tett konkurranse om kontrakten med hele åtte selskaper som la inn tilbud. Blant annet var flere store europeiske sporentreprenører med.  

-Vi er svært glade for at vi nådde opp i konkurransen og dette viser at et norsk selskap kan være fullt konkurransedyktig med de utenlandske, sier direktør Lars Skålnes i Baneservice. – Uten denne kontrakten hadde vi blitt et helt annet selskap uten storoppdrag for maskinvirksomheten vår i Norge, så dette var avgjørende viktig for oss, legger han til. Direktør i Baneservice AS, Lars Skålnes (t.v), og banedirektør i Jernbaneverket John Ole Grinde signerte kontrakt om kjøring av ballastrenseverk for kommende år, med opsjon på ytterligere fem år.

Det første året skal det renses om lag 50 kilometer spor, men planene går ut på øke dette de neste årene slik gjennomsnittet vil ligge på ca 70 kilometer i året. Neste år skal renseverket kjøres på deler av Østfoldbanen, Vestfoldbanen og Bergensbanen, for uten en liten gjenstående bit av Kongsvingerbanen. – For Jernbaneverket er arbeidene med å forberede strekningene for kjøring av renseverket en like stor jobb, forteller vedlikeholdsdirektør Odd Erik Berg. Derfor vil vi fortsette den store innsatsen vi gjør med slike forberedelser. De omfatter rydding av skog langs traseene, rensk av dreneringssytemene med alle stikkrenner og grøfter, samling av alle kabler og bygging av  nye kabelkanaler langs sporet.

Fabrikk på sporet


Ballastrens gjennomføres for å fornye ballasten som sporet ligger i. Gjennom årene blir pukken etter hvert knust av togtrafikken og sammen med annen forurensing som f.eks løv, blir ballasten bestående av for mye finstoffer. Dette gjør sporet ustabilt og utsatt for feil. Renseverket graver ut massene under sporet ned til 30-40 centimeters dybde. Alle finstoffer og utslitt pukk sorteres vekk og tilbake i sporet kommer ny pukk. Ballastrenseverket ledsages av en rekke maskiner, blant annet lokomotiv og pukkvogner som frakter vekk de massene som graves ut under sporet, pakkmaskin, ballastplog, sporstabilisator og et eget pukktog som tilfører ny pukk. Til slutt kommer en revisjonsvogn som justerer kontaktledningen i forhold til det nyrensede sporet.

 Sporet blir dermed mer komfortabelt å kjøre på, det får færre feil og det blir enklere å vedlikeholde.