Klimaendringer krever mer robuste baner

De siste dagene har det gått ras og skjedd utglidninger på flere banestrekninger. Klimaendringene gjør det nødvendig for Jernbaneverket å forsterke sporets underbygning på utsatte steder.

Visitasjon og kontroll blir enda viktigere når nedbøren øker. <strong> Foto: Njål Svingheim</strong> 

Jernbaneverket har kommet langt med å kartlegge rasfarlige områder og i første del av 2010 er det planlagt og klargjort for 18 nye værstasjoner langs jernbanenettet.

Jernbaneverket har i flere år arbeidet med å detaljkartlegge de mest utsatte banene med tanke på fare for ras- og utglidinger. En rekke strekninger er ferdig gjennomgått. Geologer lager nøyaktige rapporter for alle banestrekningar som viser hvor det må settes inn tiltak og hva som må gjøres for å sikre banenene bedre for å møte klimaendringene. Bergensbanen, Dovrebanen, Raumabanen, Sørlandsbanen og Nordlandsbanen er de strekningene som er kartlagt først, men alle områder som kan vere utsatte skal kartlegges av geologer.

Mer robuste baner
-De tiltakene som må utføres vil variere fra forsterkninger og utvidinger av jernbanefyllinger, innlegging av større stikkrenner under sporet og rensking og utviding av dreneringssystemene langs banene. -I tillegg kommer sikring av fjell i skjæringer og sideterreng, seier sjefingeniør og ledar av rasutvalget i Jernbaneverket, Trond Børsting. Dette er tiltak som vil sette jernbanenettet i stand til å tåle meir nedbør og større endringer i vær og temperatur. Det lages egne rapporter for hver enkelt delstrekning på bakgrunn av kartleggingsarbeidet, og dette danner så grunnlag for detaljerte planer for sikringstiltak på de enkelte stedene.

-Det er allerede klart at dette blir omfattande tiltak, bare for Nordlandsbanens del blir det i 2010 gjennomført 57 ulike tiltak for bedre rassikring.

Økt beredskap
I tillegg til å gjøre banene sterkere og mer robuste mot uvær, er det også nødvendig med tettere overvåking av vær og klima. Jernbaneverket har et samarbeide med Meteorologisk Institutt om bygging og drift av værstasjoner langs banene. -Mange av disse er satt i drift og på den måten får Jernbaneverket enda bedre oversikt over hvordan været er lokalt langs de utsatte strekningene. Antallet værstasjoner økes ytterligere og i første del av 2010 er det planlagt og klargjort for oppsetting av 18 nye værstasjoner, 5 på Bergensbanen, 2 på Sørlandsbanen, 2 på Dovrebanen, 6 på Nordlandsbanen og 3 på Ofotbanen.

Jernbaneverket har et system med ein trinnvis beredskap

  • Grønn beredskap: Nedbørsmengden tilsier varsling av mannskap, kontroll av stikkrenner og vann langs sporet, kontroll i forhold til jordras og steinsprang.
  • Gul beredskap: Opptrapping av visitasjonsrutinene, vurdering av vaktmannskap på utsatte steder og mulig innføring av redusert fart.
  • Rød beredskap: Nedbørsmengden innenfor 12 timer fra uværet startet er så stor at banestrekningen må stenges for trafikk inntil videre.

Jernbaneverket samarbeider med Meteorologisk Institutt, Norges Geologiske Undersøkelser og Norges Geotekniske Institutt. I tillegg går føregår det et tett samarbeid med Statens vegvesen som har mange av dei samme utfordringene.

Innlegging av større stikkrenne etter ras på Bergensbanen i 2005. (Foto: Bjørn Skauge)