Aftenposten ga feil bilde om underforbruk av bevilgninger

Oppslaget i Aftenposten fredag 7.5.10 viser et feil bilde i bruk av budsjetterte økonomiske midler i Jernbaneverket. Oppslaget gir inntrykk av et kraftig underforbruk av drift- og vedlikeholdsmidler, samt investeringer i nyanlegg på til sammen 900 millioner kroner. Slik er det ikke.

De virkelige tallene i regnskapet viser at hver eneste krone til drift- og vedlikehold ble benyttet.  Dette ble også fortalt Aftenpostens journalister i forkant av artikkelen, uten at dette ble forstått. 

Faktum er at flere fakturaer til drift- og vedlikehold kom inn fra ulike entreprenører etter nyttår.  Dette har igjen ført til at utbetalingene først skjedde i 2010.  Det er alltid viktig å forholde seg til hva som er produsert, ikke hva som er betalt innen 31.12. Fakturaer for arbeid på slutten av året blir først betalt i det nye året.  Slik er det hvert år. 

Det er viktig å minne om at en stor del av Jernbaneverkets totalbudsjett brukes til å kjøpe prosjekterings- og entreprenørtjenester i det eksterne markedet. Derfor er det en fakturaflyt mellom selskapene og Jernbaneverket som fører til at arbeid som skjer på slutten av året først blir betalt etter årsskiftet.  

På investeringssiden ble det i 2009 produsert for  om lag 480 millioner kroner mindre enn bevilget. Dette utgjør 13 prosent av det samlede investeringsbudsjettet. Ubrukte midler er overført til budsjettet for 2010, og vil følge prosjektene til de er ferdig bygget. 

Mindreforbruket skyldes flere forhold. Blant annet er tvist om sluttoppgjør for to større prosjekter, endringer i planforutsetninger og i budsjetterte detalj- regulerings- og byggeplaner samt mangel på tilgang til signalressurser. Innenfor de ulike programområdene, blant annet for noen av de nye kryssingssporene, ble det ikke mulig å holde planlagt framdrift.

Jernbaneverkets aktivitetsnivå innenfor vedlikehold og fornyelse begrenses stort sett bare av mulighetene for tilgang til sporet, det vil si hensynet til togtrafikken.