Stortinget: Høyhastighetsutredninger med bygging som mål

Videre utredninger av høyhastighetsbaner i Norge skal ha bygging av slike baner som siktemål. Stortinget vil ha et beslutningsgrunnlag i god tid før neste NTP-rullering i 2014.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Tysk høyhastighetstog. <strong> Foto: deutsche Bahn </strong>
Stortingets vedtak om Nasjonal transportplan for perioden 2010 - 2019   betyr at   mulighetene for og lønnsomheten ved å bygge høyhastighetsbaner i Norge skal utredes videre. Stortingsflertallet  mener at utbyggingen av jernbanen i intercity-området kan være et første steg mot framtidige høyhastighetsbaner. Samtidig ber Stortinget om at det gjøres vurderinger av mulighetene for hastigheter på minst 250 km/t for kommende prosjekter, og at slike tilpasninger også vurderes ved dagens utbygginger gjennom for eksempel egne passeringsspor for høyhastighetstog på stasjonene.  

De viktigste tiltakene som Stortinget legger opp til i NTP-perioden 2010 – 2019 er en betydelig styrking av vedlikeholdet av den eksisterende jernbanen for å sikre en bedre stabilitet og punktlighet. Det skal også satses langt mer på bygging av nye dobbeltspor. Jernbanens investeringsbudsjett skal dobles i forhold til rammen i den forrige transportplanen. Til store investeringsprosjekter foreslås det 35 milliarder de neste ti årene.

I tillegg kommer altså flertallets ønske om at høyhastighetsbaner skal utredes med sikte bygging av slike baner her i landet.