Standardheving for viktig godsbane

Nå i vår utføres det flere større vedlikeholdsarbeider på Roa - Hønefossbanen. Strekningen er viktig for godstrafikken på Bergensbanen og har stort behov for opprusting. 15 000 utslitte sviller erstattes nå av nye, og det gamle laskede sporet blir helsveiset. Dermed blir standarden løftet mange hakk.

Her forberedes sporet for helsveising. Bøkesvillene på dette partiet er like gode og beholdes. (Foto: Njål Svingheim) 
Mannskaper fra både Jernbaneverket drift og private entreprenører er i vår i arbeid på den 32 kilometer lange banen som forbinder Gjøvikbanen på Roa med Bergensbanen i Hønefoss. Banen er til vanlig en ren godsbane der mange av godstogene mellom Oslo og Bergen kjøres. Ved større anleggsarbeider på Drammenbanen og andre driftsavvik er Roa –Hønefossbanen viktig som omkjøringsrute.

– Vi har lenge måttet utsette vedlikehold og fornyelser på denne strekningen, sier anleggsleder i Drift vest på Hønefoss, Arnt Erling Hagen. Dette har ført til at hastigheten har blitt satt ned flere steder i påvente av nødvendige utskiftinger. – Derfor er det med glede at vi nå får satt banen i skikkelig stand igjen, sier Hagen. Etter at jobben er gjort, har hele banen nyere betongsviller, eller gode bøkesviller, og helsveiset spor.

Jobben skal være ferdig til midten av juni. I sommer får Roa – Hønefossbanen stor trafikk fordi det blir begrensninger i trafikken på Drammenbanen og helt stengt der i 16 dager.

Blir enda viktigere


Godstogselskapet CargoNet har signalisert at de gjerne vil kjøre så mange av togene til og fra Bergensbanen som mulig over Roa. –Vi har ikke kunnet etterkomme ønskene deres på grunn av for få og for korte kryssingsspor på Gjøvikbanen, sier leder av rutekontoret i Jernbaneverket, Nils Hansegård. Neste år bygges det nytt kryssingsspor ved Jensrud på Gjøvikbanen, noe som gjør det mulig få plass til flere tog. – Om vi i tillegg kunne forlenge et par av de eksisterende kryssingssporene, ville vi kunnet kjøre all godstrafikk Oslo – Bergen over Roa, sier Hansegård.

Fra 1989 ble Bergensbanens persontog kjørt over Drammen i stedet for over Roa, og strekningen Roa - Hønefoss har siden den gang hovedsaklig hatt godstrafikk.

Entreprenøren Baneteknikk AS skifter sviller på Roa - Hønefossbanen. (Foto: Njål Svingheim)