Prosjekt Oslo gir resultater, men infrastrukturen dårligere enn antatt

En evalueringsrapport om "Prosjekt Oslo" med blant annet renovering av Oslo-tunnelen er nå offentliggjort. Konklusjonen er at de kortsiktige tiltakene i Oslotunnelen har effekt, men at tilstanden for infrastrukturen i resten av prosjektområdet er dårligere enn tidligere antatt. På grunn av anleggsarbeidet som kreves, vil det ta flere år før oppetiden (innstillinger) og punktligheten (forsinkelser) i togtrafikken er på ønsket nivå.

Sporarbeider på Oslo S (Foto: Øystein Grue)Jernbaneverket har sist høst gjennomført et betydelig arbeid i den slitne og gjennomskitne Oslotunnelen. Nedslitte anlegg sammen med skitt og belegg har ledet strøm og ført til feil i signalanlegget. Skitten og svart pukk er byttet ut med ren ny pukk og isolatorer og annet er vasket rent. Jordleder er lagt og slitte skinner er byttet ut. I tillegg kontrolleres ca. 100 000 koblinger i tunnelen og ved stasjonsområdene. Prosjektet har skaffet god oversikt over tilstanden til jernbanen i hele prosjektområdet.

Resultatene av de kortsiktige tiltakene i selve Oslotunnelen er positive. Omfattende nattarbeid i Oslotunnelen har redusert antall feil og gjort infrastrukturen i tunnelen mer stabil. 75 av de 100 millionene til kortsiktige tiltak fra revidert nasjonalbudsjett 2008 er brukt opp, resten brukes før sommeren. Senere i år starter de langsiktige tiltakene i tunnelen som vil bidra til å "friskmelde" strekningen Etterstad – Lysaker og dermed også tunnelen.

I anleggsperiodene vil det være nødvendig med planlagte innstillinger når omfattende arbeid skal gjøres på sporet. Forsinkelser vil også kunne forekomme på grunn av arbeidene. Derfor må togpassasjerene fortsatt smøre seg med tålmodighet i de nærmeste årene.

Egne servicelag
- Tiltakene som er utført har helt klart gitt en positiv effekt, og spesielt gjelder dette i Oslotunnelen, forteller prosjektsjef Rune Olsen i prosjekt Oslo. Anleggene er fortsatt sårbare, men en større robusthet vil komme med de langsiktige tiltakene som starter opp til sommeren. Disse tiltakene vil pågå ut 2012.

Et viktig tiltak i 2008 var etableringen av egne servicelag, et tverrfaglig arbeidslag som har gått over alle tilkoblinger på Skøyen og i Oslotunnelen. De kortsiktige tiltakene vil pågå fram mot sommeren. Det vil i hovedsak være videreføring av arbeidet med rengjøring av anlegg og tunnelprofil gjennom Oslotunnelen, komponentbytte i kontaktledningsanlegg på Oslo S, i Oslotunnelen og komponentbytte i sporets overbygning på Oslo S og Skøyen, opplyser Olsen. Rune Olsen er prosjektsjef for Prosjekt Oslo. (Foto:Njål Svingheim)

Langsiktige tiltak 
 
De langsiktige tiltakene for 2009 er under detaljplanlegging. Den fysiske oppstarten for det som faller under langsiktige tiltak i prosjektet vil bli i juni. De største og mest interessante aktivitetene her er:

Overbygning
-utskifting av 14 sporveksler
-ny overbygning på strekningen Skøyen-Lysaker
Underbygning
-nye føringsveier for kabler etableres i Oslotunnelen
-dreneringstiltak i Brynsbakken og på strekningen Skøyen-Lysaker
Signal
-etablering av akseltellersystem for togdeteksjon i Oslotunnelen (driftsetting innen juni 2010). Akseltellere skal erstatte dagens system med sporfelt.
Elkraft
-etablere nye sugetransformatorer i Oslotunnelen og ved indre innkjørsignal fra Østfoldbanen
-bytte matekabler mellom koblingshus Oslo S og Østfoldbanen, Loenga og Lodalen
-bytte av komponenter i kontaktledningsanlegget på Oslo S og i Oslotunnelen
-etablere langsgående/seksjonert jordleder på strekningene Oslotunnelen-Lysaker Oslo S-innkjørsignal Østfoldbanen og Brynsbakken nye hovedfordelinger Oslo S
Tele
-ny fiberoptisk kabel Oslo S-Lysaker
-informasjonsanlegg (sporanvisere) på strekningen Oslo S-Lillestrøm og Oslo S - Ski
Øvrig
-to servicelag som skal fortsette med å sjekke tilkoblinger i spor i prosjektområdet og lokaltogstrekningene

Tett samarbeid
For å få den store jobben på den tett trafikkerte jernbanen gjennom Oslo er vi helt avhengige av et tett samarbeid med både NSB, Flytoget og godstogselskapene, sier Rune Olsen. Vi har gitt innspill i ruteplanarbeidet som legger opp til samme mønster som i fjor. Det betyr oppstart på arbeidene om kvelden ca kl 21:20 og dermed enkeltsporet drift fram til ca kl 06:20. Vi vil også benytte sportilgang som kommer av andre prosjekter i området. Dette samarbeidet vil pågå videre som en viktig del for å kunne gjennomføre Prosjekt Oslo, sier Olsen.

Ordforklaringer jernbanetekniske ord

Evalueringsrapport Prosjekt Oslo