Merkur signalanlegg: Endringer i Jernbaneverket etter kritisk revisjonsrapport

Jernbaneverket endrer rutiner og organisering av signalprosjekter etter at arbeidet med signalanlegget Merkur er gjennomgått av revisjonsfirmaet PricewaterhouseCoopers (PwC). I rapporten pekes det på flere mangler både ved anskaffelse og gjennomføring. En direktør i Jernbaneverket har allerede trukket seg fra sin stilling.

- Dette er en alvorlig sak for Jernbaneverket. Rapporten viser at vi ikke har hatt god nok styring på dette prosjektet, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Det var i november i fjor at jernbanedirektøren tok initiativ til en ekstern gjennomgang av hele prosjektet for anskaffelse av Merkur signalanlegg.  Bakgrunnen var at signalanlegget ikke ble tillatt tatt i bruk på Ganddal godsterminal, og at planlagte leveranser til dobbeltsporet Sandnes-Stavanger og til Nordlandsbanen ikke kunne gjennomføres som planlagt

- Revisjonsrapporten viser brudd på regelverket om offentlige anskaffelser. Dette er også påvist i en intern revisjonsrapport, og er noe vi allerede har tatt tak i, sier Enger. Kravene til etterlevelse av regelverk er skjerpet, blant annet gjennom det omfattende bedriftskulturprosjekt som pågår i Jernbaneverket. Samtidig vil opplæring og kompetanseutvikling bli styrket, og organiseringen av anskaffelser blir gjennomgått.

Av rapporten framgår det også at det i Merkur-prosjektet har vært underrapportering av avvik, noe som har gjort det vanskelig for toppledelsen å få fullstendig oversikt før det ble foretatt en gjennomgang av prosjektet.

Det påvises flere svakheter ved gjennomføringen av Merkur-prosjektet og styringsstrukturen i tverrfaglige prosjekter.  Dette påpekes også i en annen nylig framlagt rapport utarbeidet av Det Norske Veritas (DNV). DNV har på oppdrag fra Jernbaneverket gjennomgått prosessene ved signalprosjekter i Jernbaneverket, målt opp mot internasjonale standarder og  prosedyrekrav.  DNV foreslår en rekke tiltak, blant annet gjennomgang av styringssystemer, ledelse og kultur.

Direktør trekker seg

Som en konsekvens av konklusjonen i rapportene har en direktør i Jernbaneverket valgt å ta den ledelsesmessige konsekvensen og trekke seg fra stillingen sin, og en annen er i prosess med det samme.

I framtida vil Jernbaneverket bare kjøpe anlegg som er godkjent og i bruk andre steder, framfor å delta i utviklingsprosjekter som Merkur. Det er hovedpunktet i den nye signalanskaffelsesstrategien som Jernbaneverket nylig har vedtatt. – Dette sikrer også best mulig bruk av Jernbaneverkets kompetanse, sier Elisabeth Enger

Jernbaneverket fortsetter forhandlingene med leverandøren ABB om den videre utviklingen av Merkur-prosjektet. I mellomtiden er det installert et midlertidig anlegg på strekningen Sandnes – Stavanger som skal tas i bruk i oktober. Ganddal godsterminal drives midlertidig med manuelle rutiner.
 

Nærmere opplysninger ved:
jernbanedirektør Elisabeth Enger
tlf: 908 40804