Dobbeltspor først Arna - Bergen

Samferdselsdepartementet har nå avgjort at det skal bygges dobbeltspor på jernbanen mellom Arna og Bergen før det bygges veitunnel på strekningen. –Dette er helt i tråd med våre faglige anbefalinger og noe vi selvsagt er veldig glade for, sier regiondirektør Lars Christian Stendal i Jernbaneverket.

Kapasiteten mellom Arna og Bergen stasjon (bildet) blir vesentlig bedre når det blir bygget ett spor til på strekningen gjennom Ulrikstunnelen. (Foto: Njål Svingheim) 
Dersom prosjektet kommer med i Nasjonal transportplan vil arbeidet kunne begynne i 2011 eller 2012.

Jernbanestrekningen mellom Arna og Bergen er landets tettest trafikkerte enkeltsporstrekning. Det kjøres hele 126 tog i døgnet gjennom Ulrikstunnelen. –Når vi vet at normale kapasitetsberegninger tilsier at tunnelen er 100 prosent utnyttet ved å kjøre 80 tog der i døgnet, så sier det noe om både sårbarheten på strekningen og om behovet for å øke kapasiteten, sier Stendal.

Jernbaneverket er i gang med arbeidene for dobbeltspor mellom Bergen og Fløen i vestre ende av Ulrikstunnelen. Dette er beregnet ferdig i 2011 - 2012. Dersom det blir bevilget penger til den nye tunnelen gjennom Ulriken, vil arbeidene kunne ta til når Bergen - Fløen er ferdigstilt.

Regiondirektøren er veldig fornøyd med at det er transportetatenes faglige anbefalinger som nå legges grunn av departementet. En konsulentrapport har for øvrig anbefalt å bygge ny vei i stedet for å øke jernbanekapasiteten Arna – Bergen. 
 
Spørsmålstegnet kan fjernes fra kartet, det skal bygges ny jernbanetunnel Arna - Bergen først.-Valget av dobbeltspor først viser at kollektivtrafikken nå skal prioriteres i og ved landets største byer, sier Stendal.

For togtrafikken på Bergensbanen vil den nye tunnelen, som skal bygges ved siden av den gamle, føre til bedre kapasitet, regularitet og mindre sårbarhet. –Vi vil også kunne redusere kjøretiden noe på strekningen Bergen – Voss, sier han. –Men det viktigste er at vi med dette skal bli kvitt en av de virkelig trange flaskehalsene i jernbanenettet, avrunder Lars Christian Stendal.

Konseptvalgutredning Arna - Bergen