2009

 • Jernbaneverket selger strømnett til EB

  Jernbaneverket selger nå sitt overføringsnett for strøm langs Bergensbanen på strekningen Nesbyen – Voss. Dette gir billigere nettleie for både hoteller, hytter og boliger på høyfjellet, samtidig som togselskapene og Jernbaneverket selv vil tjene på avtalen.

 • Jernbaneverket imøtekommer delvis krav om erstatning

  NSB fremmet 25. august i år krav om erstatning for fem ulike hendelser hvor NSB mener å være påført økonomiske tap som følge av brudd på sportilgangsavtalen. Jernbaneverket imøtekommer delvis kravene fra NSB

 • Godt statsbudsjett med riktige prioriteringer

  - Regjeringen har lagt fram et godt statsbudsjettsforslag for jernbanen. I Jernbaneverket er vi særlig fornøyd med at det høye nivået på drifts- og vedlikeholdsmidler opprettholdes. Det gjør det mulig å levere en stadig mer pålitelig jernbane for folk og næringsliv, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

 • Handlingsprogram 2010- 2019

  Jernbaneverket legg no fram ein førebels versjon av handlingsprogrammet for perioden 2010 – 2019. I haust må vi avklare nokre større utbyggingsprosjekt før handlingsprogrammet kan fastsetjast endeleg.

 • Merkur signalanlegg: Endringer i Jernbaneverket etter kritisk revisjonsrapport

  Jernbaneverket endrer rutiner og organisering av signalprosjekter etter at arbeidet med signalanlegget Merkur er gjennomgått av revisjonsfirmaet PricewaterhouseCoopers (PwC). I rapporten pekes det på flere mangler både ved anskaffelse og gjennomføring. En direktør i Jernbaneverket har allerede trukket seg fra sin stilling.

 • Ny jernbane snart ferdig Sandnes – Stavanger

  19.oktober åpnes det nye dobbeltsporet fra Sandnes til Stavanger. To måneder før åpningen av den 15 kilometer lange strekningen er anlegget i rute. Alle stasjoner på strekningen får universell utforming.

 • Byggestart for Eidsvoll-Hamar i september 2009

  Det aller første spadetaket for dobbeltspor mellom Eidsvoll og Hamar kan tas allerede i 2009 ved Eidsvoll stasjon. I september ønsker Jernbaneverket å anlegge en ny undergang under jernbanelinja for den kommende anleggstrafikken.

 • Drammen stasjon: Ombygging av tekniske anlegg tar lengre tid

  Det vil ta lengre tid enn forutsatt å gjennomføre den planlagte kapasitetsøkningen på Drammen stasjon. Nye risikovurderinger knyttet til framdriften viser at Jernbaneverket ikke når å ferdigstille ombyggingene som planlagt. Jernbaneverket vurderer alternative løsninger.

 • Stortinget: Høyhastighetsutredninger med bygging som mål

  Videre utredninger av høyhastighetsbaner i Norge skal ha bygging av slike baner som siktemål. Stortinget vil ha et beslutningsgrunnlag i god tid før neste NTP-rullering i 2014.

 • Hyllet 100-åring – og Stortinget

  Jernbanedirektør Elisabeth Enger hyllet Bergensbanen i jubileumsåret ved å åpne ny utstilling på Finse sammen med tidligere banemester Georg Brekke. Hun minnet om at Norge plasserte seg i første rekke ved å planlegge og bygge jernbane over og gjennom fjell og at det i mange år vil være viktig å ta vare på 100-åringen.