Feil tall for punktlighet og regularitet i Aftenposten-oppslag

Jernbaneverket har oppdaget en feil i våre beregninger av antall forsinkelser og hel- og delinnstillinger i togtrafikken for 2008. Jernbaneverket beklager å ha oppgitt feil tall for 2008 som grunnlag for Aftenpostens oppslag onsdag 22/10.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Hovedtendensen når det gjelder trafikkbildet er likevel den samme.


De riktige tallene vedr. punktlighet er:

  • Punktlighet 2007: 88 % (gjennomsnitt hele landet, hele året)
  • Punktlighet 2008 87 % (gjennomsnitt hele landet jan – sept.)
  • Antall forsinkelsesregistreringer for persontog hittil i år er: 153 640

Med forsinkelsesregistreringer regnes her alle registreringer av forsinkelser for et tog i løpet av en strekning. Et og samme tog kan oppleve flere forsinkelser. Et tog som er registrert med forsinket avgang kan likevel nå endestasjonen i rute. Antall forsinkelsesregistreringer er med andre ord høyere enn antall tog som er blitt forsinket.

De riktige tallene vedr. regularitet er:

  • Regularitet jan – sept (2. tertial) 98,2 %
  • Regularitet jan – sept (2. tertial) 98,0 %
  • Antall hel- og delinnstillinger jan- sept var i 2007 4852 (gjelder alle persontog)
  • Antall hel- og delinnstillinger jan- sept var i 2008 5432 (gjelder alle persontog)

Med innstillinger regnes både hel- og delinnstillinger. Ved helinnstilling er toget innstilt langs hele strekninger, fra avgangs- til endestasjon. Med delinnstillinger er toget innstilt på deler av strekningen f.eks kun mellom Skøyen og Oslo S. Disse tallene gjelder ikke-planlagte innstillinger.