- Et positivt budsjett for jernbanen

I statsbudsjettet for 2009 foreslår Regjeringen å øke Jernbaneverkets budsjett med 1,2 milliarder kroner. -Dette er både positivt og svært viktig for at vi skal kunne gi et bedre tilbud til passasjerer og næringsliv, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger. Budsjettforslaget innebærer økt satsing på vedlikehold, noe som er en forutsetning dersom vi skal nå målene om bedre punktlighet og økt kvalitet, sier jernbanedirektøren.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbanedirektør Elisabeth Enger og statsminister Jens Stoltenberg på Lysaker(Foto: Øystein Grue)– Vårt vedlikeholdsbudsjett foreslås økt med 25 prosent, og dette betyr økt fornyelse av eksisterende infrastruktur for å bedre driftsstabiliteten og transportkapasiteten. Dette er avgjørende for at brukerne skal oppleve jernbanen som attraktiv, sier Enger. Med 220 millioner kroner for 2009 er også arbeidet med å øke punktligheten i Oslo-regionen sikret videreføring. I tillegg har Regjeringen avsatt 90 millioner kroner for ekstraordinært vedlikehold av Bergensbanen og Dovrebanen.

De siste årene har det vært en sterk vekst både innenfor gods- og persontrafikk. Jernbaneverket ønsker å legge til rette for at denne veksten skal fortsette. – Det er derfor gledelig at Regjeringen øker rammene til investeringer med 36 prosent. Dette betyr at vi er sikret rasjonell framdrift for arbeider som allerede i er gang, eksempelvis Vestkorridoren ut av Oslo og dobbeltspor mellom Sandnes og Stavanger. Prosjektene vil bidra til bedre punktlighet og flere avganger for de reisende, sier Enger.

I budsjettforslaget er det også avsatt 200 millioner kroner til planlegging av nye investeringsprosjekter, blant annet strekningene Oslo – Ski, Holm - Nykirke og Eidsvoll - Hamar.

– Utfordringene for norsk jernbane er mange og store, og årets statsbudsjett viser vilje til å satse på jernbane. Med dette forslaget har Regjeringen oppfylt rammene for NTP-perioden (Nasjonal transportplan 2006-2009). Vår oppgave er nå å vise at enhver krone bevilget til jernbaneformål, er en vel anvendt krone, avslutter jernbanedirektør Elisabeth Enger.