Stasjonene: Trygghetstiltak er satt i verk

Jernbaneverket har sammen med ROM Eiendom AS hovedansvaret for landets jernbanestasjoner. Samtidig er det en rekke aktører som har virksomhet på og i tilknytning til stasjonene. Ut fra den generelle verdenssituasjonen ba Jernbaneverket og ROM Forsvarets Forskningsinstitutt, FFI, om en undersøkelse av sårbarheten og hvilke tiltak som kan være effektive for å trygge stasjonene. -Vi har allerede kommet i gang med flere tiltak på bakgrunn av dette, sier Infrastrukturdirektør i Jernbaneverket, Jon Frøisland.

Fra sentralhallen på Oslo S. Foto: Njål SvingheimAlle steder der mange mennesker er samlet, kan tenkes å være et mål for folk som ønsker å drive terror. –Dette gjelder da selvfølgelig også jernbanestasjoner, sier Jon Frøisland. Vi ønsket derfor å få en faglig vurdering som beskriver situasjonen, og som kommer med anbefalinger til hva vi kan gjøre for å sikre oss best mulig. Denne vurderingen er overlevert Jernbaneverket og ROM Eiendom. Den står omtalt i Dagsavisen 21.mai.


En rekke tiltak er allerede igangsatt. For Oslo S er det eksempelvis etablert et lokalt beredskapsutvalg med ansvar for tryggingstiltak på stasjonen. -Vi samler nå erfaringer derfra med tanke på å overføre dette til andre stasjoner. Bakgrunnsmaterialet er allerede fordelt til Jernbaneverkets regioner.

De tiltakene som er satt i verk er også drøftet med togselskapene, sier Frøisland. Som det står i rapporten så er det slik at all offentlig transport skal være lett tilgjengelig. Dette begrenser selvsagt hva som kan settes inn av tiltak, men det er likevel mye det er mulig å gjøre på dette området. FFI-rapporten er delt i en offentlig tilgjengelig del og i en del som er gradert. –Generelt kan jeg si at vi nå har kommet noe lenger i dette arbeidet enn den situasjonen artikkelen beskriver, og at arbeidet fortsetter, sier Infrastrukturdirektøren.

-Jeg tror også at dette hadde vært noe enklere å håndtere om dagens uklare eierforhold på stasjonene hadde vært avklart, sier Frøisland. Jernbaneverket eier i dag alle nye stasjoner, det vil si de som er bygd etter 1996, mens etaten leier publikumsarealene av ROM Eiendom AS, som er et selskap i NSB-konsernet, på de øvrige.

Det er Politiets sikkerhetstjeneste, PST, som står for vurderinger av trusselnivået i Norge. PST har siden juni i fjor ansett dette som lavt.