Jernbaneverkets årsmelding 2006: -Et tidsskille for jernbanen

-2006 markerer på mange måter et tidsskille for jernbanen. For første gang har Stortinget vedtatt et jernbanebudsjett som er i tråd med Nasjonal transportplan, skriver jernbanedirektør Steinar Killi i Jernbaneverkets årsmelding for 2006 som nå er klar. Også i 2006 opplevde jernbanen vekst i både i både person- og godstrafikken.

-Med en ekstra milliard i investeringsmidler i 2007 og en regjering som lover å opprettholde nivået på bevilgningene, har Jernbaneverket fått det utgangspunktet vi trenger for å oppfylle vår del av ”avtalen”; en konkurransedyktig jernbane som gir avkasting for samfunnet i form av større mobilitet og bedre miljø, skriver jernbanedirektøren. Jernbaneverket er allerede godt i gang. I Oslo-området går arbeidet videre med byggingen av nye Lysaker stasjon, og i Sandnes/Stavanger-området bygges ny godsterminal og nytt dobbeltspor. Dette er alle viktige prosjekter i arbeidet med å styrke jernbanens konkurransekraft både regionalt og nasjonalt.


Samtidig er nye detaljplaner under utarbeidelse, planer som raskt kan realiseres når bevilgningene kommer. Jernbanen har også i 2006 opplevd vekst både i person- og godstrafikken. Vi gleder oss over de gode resultatene til togselskapene og håper den positive utviklingen fortsetter.

Samtidig vet vi at våre hverdagsleveranser er helt avgjørende. Ved siden av å stille et sikkert trafikksystem til disposisjon, må det være høy oppmerksomhet rundt feil som kan gå utover punktlighet og regularitet – hver eneste dag, hele året gjennom. 2006 har gitt en nedgang i punktligheten. -Det er en påminnelse om at treet ikke vokser inn i himmelen uten at gartnerarbeidet tas på alvor, skriver Killi. Årsakene til nedgangen er sammensatte, men Jernbaneverket må gjøre sitt for at jernbanen løfter seg opp mot 2005-tallene – og gjerne enda bedre.

Et viktig bidrag i så måte er at vi nå har fått en ny drifts- og vedlikeholdsorganisasjon som kan demonstrere både effektiv utnyttelse av ressursene og målbare resultater i form av kvaliteten på det produktet vi leverer. Samtidig er vi avhengig av vedlikeholdsbudsjetter i en tørrelsesorden som gjør oss i stand til å drifte et hardt belastet jernbanenett.

Les mer om Jernbaneverket i årsmeldingen som er vedlagt denne saken.