Godstransporten skal dobles neste tiår

Godstransporten på jernbanen i Norge er i kraftig vekst. Jernbaneverket legger opp til at denne veksten skal fortsette og at kapasiteten for godstrafikken på norske spor skal dobles innen 2020.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbaneverket ønsker å legge til rette for en dobling av godstransporten på jernbane i det neste tiåret. (Foto: Njål Svingheim)I Jernbaneverkets strategi for godstrafikken legges det opp til en kapasitetsutbygging for ca 3,7 milliarder kroner i tiårsperioden 2010 – 2019. Terminalutbygging og flere kryssingsspor er de viktigste grepene.


I forbindelse med forarbeidene til den neste rulleringen av Nasjonal transportplan, NTP, har Jernbaneverket laget en egen strategi for å gjøre det tydelig hvilke tiltak og grep det er behov for i godstrafikken for at denne skal kunne sikres en videre vekst. Økt godstrafikk på jernbanen er bra for miljøet, viktig for trafikksikkerheten på veiene og det gir også bedre framkommelighet. Ett godstog kan laste like mye som opptil 30 vogntog på vegene. Mellom Oslo og Bergen frakter CargoNet nå like mange containere og semihengere som 250.000 vogntog årlig.

1200 tonn, 600 meter, hver 2. time
-Vi vil prioritere de tyngste godsstrekningene først, sier sjefingeniør Per Pedersen i Jernbaneverkets Utredningsavdeling. Det er viktig at hovedstrekningene har samme kapasitet hele veien, og vi vil nå bygge ut for å kunne håndtere 600 meter lange godstog på opptil 1200 tonn. Disse skal kunne kjøre med faste avganger hver annen time i begge retninger, sier Pedersen. I fase èn, som utgjør den første delen av perioden, legges det opp til å prioritere Sørlandsbanen med sju til ni nye kryssingsspor og bedre strømtilførsel. Med den nye godsterminalen for Stavangerområdet på Ganddal, og utbyggingene som planlegges på Alnabru, ligger det godt til rette for at Sørlandsbanen kan bli første strekning der dette er mulig. I fase èn legges det også opp til å bygge tre til fem nye kryssingsspor på Bergensbanen og tre kryssingsspor på Dovrebanen. I tillegg til bedre kapasitet i terminalene i Bodø og Narvik vil disse tiltakene legge grunnlaget for videre vekst i norsk godstrafikk på jernbane.

Fase II
I den andre fasen legger vi opp til å gjennomføre det som gjenstår for å kunne doble godskapasiteten i nettet, sier Pedersen. Dette betyr ytterligere fem til ni nye kryssingsspor på Bergens- og Dovrebanen samt tiltak i terminaler i Bergen, Trondheim og Drammen. -Det er kombitransportene som er de viktigste innen godstrafikken. I tonnkilometer innenlands utgjør kombitrafikken (containere, vekselflak og semihengere) cirka 90%. Vi vil likevel følge markedsutviklingen nøye og kunne bidra med tiltak også for tømmer- og vognlasttrafikken, sier han. Også vognlasttrafikken har vist en sterk vekst de siste årene og det er viktig å sikre at ikke jernbanearealer omreguleres til andre formål slik vi har sett eksempler på.

Tiltakene som Jernbaneverket ønsker å prioritere i sin strategi for videre vekst i godstrafikken vil også komme persontrafikken til gode.

Les mer om hvilke tiltak Jernbaneverket foreslår og hvilken strategi det legges opp til det neste tiåret i det vedlagte PDF-dokumentet "Godstransport på bane – Jernbaneverkets strategi".