2007

 • Jernbaneverket vil ivareta biologisk mangfold

  Gjennom de siste fem årene har Jernbaneverket drevet kartlegging av det biologiske mangfoldet langs jernbanelinjene. Det finnes i Norge en del arter som liker seg best i nærheten av jernbanen, noen av disse er også såkalte rødliste-arter. –Kartleggingsarbeidet som nå er gjennomført gir oss oversikt og grunnlag for å ha en bevisst holdning til det biologiske mangfoldet langs banene, sier biolog Anders Thylén i Jernbaneverket.

 • Forslag til Nasjonal transportplan legges fram 17. januar

  Transportetatene og Avinors forslag til Nasjonal transportplan 2010-2019 legges fram 17. januar 2008. Forslaget vil være grunnlagsmateriale for Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementets arbeid med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Stortingsmeldingen planlegges lagt fram ved årsskiftet 2008/2009.

 • Oslopakke 3 må på skinner

  Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen og Jernbaneverket om å utrede virkningene av Oslopakke 3 på trafikk og miljø. Transportetatene mener kollektivtrafikken må bli en vinner i forhold til privatbilen. Utredningen er overlevert Samferdselsdepartementet og ble tirsdag sendt på høring.

 • Stans i togtrafikken på Østlandet

  Etter en brann på Oslo Sentralstasjon sent tirsdag kveld og natt til onsdag er togtrafikken på Østlandet lammet. Brannen førte til brudd i forbindelsene til togledersentralen og det er derfor ikke mulig å framføre tog. Det er ikke klart hvor lang tid det vil ta å reparere skadene.

 • Godstransporten skal dobles neste tiår

  Godstransporten på jernbanen i Norge er i kraftig vekst. Jernbaneverket legger opp til at denne veksten skal fortsette og at kapasiteten for godstrafikken på norske spor skal dobles innen 2020.

 • GSM-R tatt i bruk som togradio

  Torsdag 1.november ble GSM-R tatt i bruk som togradio på hele det norske jernbanenettet. Tidligere er systemet tatt i bruk som sikker nødkommunikasjon mellom togleder og lokomotivfører. At systemet nå er tatt i bruk som togradio, markerer også at den store utbyggingen av GSM-R til 1,8 mrd kr er over.

 • Strømmen kollektivterminal åpnet

  Strømmen stasjon på Hovedbanen er bygget om til en moderne kollektivterminal. Det nye stasjonsanlegget ble åpnet av statssekretær Erik Lahnstein. Den nye kollektivterminalen har kostet til sammen 142 millioner kroner og er bygget av Jernbaneverket og Statens vegvesen i fellsskap.

 • Strømmen kollektivterminal åpnes fredag 26.oktober

  Strømmen stasjon på Hovedbanen er bygget om til en moderne kollektivterminal. Jernbaneverket og Statens vegvesen markerer at anlegget står ferdig fredag 26.oktober klokken 13. Den nye kollektivterminalen har kostet til sammen 142 millioner kroner.

 • Jernbaneverkets tilsette støder TV-aksjonen

  Dei tilsette i Jernbaneverket gir i år frå seg den tradisjonelle julegåva og sender i staden 100.000 kroner til TV-aksjonen "Saman for born". Samstundes oppmodast alle andre offentleg tilsette om å støde årets TV-aksjon.

 • Høyhastighet: Utredning ferdig om kort tid

  Innen utgangen av oktober vil den tyske konsulentgruppen som arbeider med å utrede mulige høyhastighetsbaner i Norge avslutte sitt arbeid. Utredningsarbeidet gjøres av den tyske konsulentgruppen VWI i Stuttgart på oppdrag fra Jernbaneverket. 5.november vil Jernbaneverket avholde et presentasjons- og orienteringsmøte om høyhastighetsutredningen.