Jernbaneverket og Meteorologisk institutt med samarbeidsavtale

Jernbaneverket og Meteorologisk institutt signerte onsdag 20.desember en rammeavtale om utveksling av værdata og samarbeid. Bakgrunnen er Jernbaneverkets økende behov for værobservasjoner og værvarsler som grunnlag for en trygg togtrafikk. Det skal også settes opp flere værstasjoner langs jernbanenettet.

Ved Langhelle ble Bergensbanen stengt for trafikk som følge av varslet ekstremvær før raset kom i november 2005. (Foto: Bjørn Skauge)-Dette er en viktig avtale for oss og leveransene av værvarsler og værdata er og blir stadig viktigere for å kunne avvikle togtrafikken på en sikker og punktlig måte, sa jernbanedirektør Steinar Killi da han på vegne av Jernbaneverket signerte rammeavtalen med Meteorologisk institutt 20.desember. Direktør ved Meteorologisk institutt, Anton Eliassen, signerte avtalen på vegne av Instituttet. Jernbaneverket er dermed sikret nøyaktige og tjenlige værvarsler som grunnlag for sin beredskapsvurdering knyttet til togtrafikken. Som eksempel kan nevnes at store nedbørsmengder øker rasfaren, og at slike nedbørsmengder ofte kan komme lokalt.


Nye værstasjoner
Jernbaneverket har identifisert et behov for ca 15 nye værstasjoner langs jernbanenettet. Disse skal komme i tillegg til de værstasjonene som finnes fra før, og skal sammen med de eksisterende værstasjonene kunne gi en fullgod oversikt over værsituasjonen langs landets jernbanelinjer til en hver tid. Etableringen av de nye værstasjonene skjer i et nært samarbeide med Observasjonsdivisjonen hos Meteorologisk institutt.


Fra venstre: Statsmeteorolog Siri Wiberg, direktør ved Meteorologisk Institutt Anton Eliassen og jernbanedirektør Steinar Killi. Foto: Øystein GrueJernbaneverket finansierer stasjonene og bidrar med grunnarbeider og strømleveranser, mens Instituttet står for selve byggingen av værstasjonene. Denne utbyggingen vil ventelig ta et par års tid. Jernbaneverket vil levere alle sine værdata til Meteorologisk institutt, som vil bruke dem som del av sin observasjonstjeneste.

Jernbaneverket har også et samarbeid Bioforsk om tilgang til data fra deres værstasjoner, og er i ferd med å etablere et samarbeid med Norges Vassdrags- og energidirektorat og Statens vegvesen. Hensikten er å nyttiggjøre seg av hverandres vær-data.

Ras-utvalg
Det er i Jernbaneverket etablert et eget ras-utvalg som skal stå for en systematisk kartlegging av alle forhold knyttet til rasfaren langs jernbanen. -En av aktivitetene som rasutvalget har prioritert, er å få på plass en slik rammeavtale med Meteoroligisk institutt, sier fungerende leder av rasutvalget, Trond Børsting til Jernbaneverkets nettsider.

Jernbaneverket har i en årrekke kjøpt værdatatjenester fra Meteorologisk institutt gjennom avtaler inngått for hver region eller banesjefområde. Nå skal dette i stedet reguleres som del av den nye rammeavtalen.