Planovergangene fortsatt største sikkerhetsutfordring

Planoverganger representerer om lag 1/3 av dødsrisikoen knyttet til jernbanetrafikk. Planovergangsulykkene medfører i gjennomsnitt 3–4 drepte pr. år, men kan også føre til storulykker.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Helbomanlegg, Bøn st. Hovedbanen (Foto: Njål Svingheim)-I forhold til vegtrafikken er dette et lite tall, men like fullt er hver av disse ulykkene en tragedie for dem som er involvert, sier jernbanedirektør Steinar Killi. Historiske tall viser også at planovergangene er jernbanens største sikkerhetsproblem. Men også innen sikkerhetsområdet må det prioriteres og med over 4000 planoverganger er det svært store beløp som må til om man skal gjøre enhver kryssing av jernbanen i plan fysisk umulig.

Det er derfor grunn til å understreke oppfordringen om å utvise størst mulig aktsomhet ved kryssing av jernbanen. Det skjer også ulykker på planoverganger som er sikret med automatiske bom- og lysanlegg, men der vegfarende likevel kommer ut i sporet foran toget.

Jernbaneverket har de senere årene arbeidet intensivt både med å redusere tallet på planoverganger og med å sikre dem bedre med enklere midler. Det er gjennomført bedre skilting, det er foretatt siktutbedringer og vegutbedringer samt igangsatt informasjonstiltak. dett kommer i tillegg til stenging av planoverganger med tilhørende vegomlegginger. Siden 1997 har Jernbaneverket fjernet mer enn 1100 planoverganger.

Vær særlig aktsom ved kryssing av jernbanelinjen. Toget kommer raskt! (Foto: Njål Svingheim)I 2003 ble en togreisende drept da han kom i klem mellom toget og plattformen. Det var ett sammenstøt mellom tog. Sammenstøtet skjedde inne på et stasjonsområde og ingen ble skadd. Det skjedde fire avsporinger i 2003, tre med godstog og en med persontog. Seks tog kjørte inn i ras. Disse tallene er på omtrent samme nivå som i 2002.

Det er forøvrig grunn til å minne vegtrafikantene om Trafikkreglenes § 10:
Trafikant skal gi fri veg og om nødvendig stanse for sporvogn og for jernbanetog. Før passering av planovergang skal trafikant være oppmerksom på om jernbanetog eller sporvogn nærmer seg. Dette gjelder selv om overgangen er særskilt sikret. Kjørende skal holde så liten fart at stans om nødvendig kan skje i trygg avstand fra overgangen.