Bedre tilbud, raskere og flere tog

Toget skal kunne konkurrere med bilen i reisetid på viktige strekninger også i framtida. Kapasiteten i jernbanenettet skal også økes for å styrke godstrafikken mellom landsdelene. Dette er hovedinnholdet i Jernbaneverkets stamnettsutredning.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Stamnettutredningen ble lagt fram 9.oktober 2006 og er laget som et ledd i arbeidet med Nasjonal transportplan. Den viser hva det er mulig å få til i et 30-årsperspektiv, det vil si fram mot 2040. En eventuell konkurranse med flytrafikken vil den pågående utredningen av mulige høyhastighetsbaner gi svar på.

Transportetatene og Avinor har nå lagt fram sine stamnettutredninger, som igjen vil være underliggende dokumenter i arbeidet med rulleringen Nasjonal transportplan, NTP.

-Med en videreføring av de vedtatte rammene for jernbanen i inneværende Nasjonal transportplan, vil vi kunne nå målene om en betydelig kortere reisetid med tog innenfor intercity-triangelet på Østlandet, sier jernbanedirektør Steinar Killi.

-Både til Hamar, Lillehammer, Østfold- og Vestfoldbyene, samt til Grenland skal toget klart kunne konkurrere med personbilen i reisetid. Med dobbeltspor på Dovrebanen mot Hamar og byggingen av Ringeriksbanen får vi en kraftig styrking av jernbanen. Dette vil også bety mye for redusert reisetid til de sentrale dalførene på Østlandet, sier jernbanedirektøren.

Gods er også viktig
Stamnettutredningen tar ikke for seg en eventuell konkurranse i reisetid med luftfarten. Dette vil komme i en egen utredning av mulighetene for høyhastighetsbaner i Norge, der resultatene vil foreligge i april neste år. Like viktig som redusert reisetid og økt frekvens for persontrafikken, er økt kapasitet for godstrafikken mellom landsdelene. Jernbaneverket legger stor vekt på at godstransport på jernbane skal være et effektivt og attraktivt alternativ til tungtransporten på veiene i de transportkorridorene jernbanen går, slik at målsettingene om å overføre gods fra bil til bane kan nås. I perioden fram til 2040 er det satt som mål at jernbanens infrastruktur skal kunne avvikle tre ganger så mye godstrafikk som i dag. Jernbaneverket legger opp til utbygging av dobbeltspor på trafikksterke strekninger, kryssingsspor og innkortingsprosjekter på eksisterende baner for å nå målene.

I stamnettutredningen, som følger vedlagt, viser Jernbaneverket hva som kan oppnås fram mot 2040 dersom bevilgningene til jernbanens infrastruktur opprettholdes på det nivået som regjeringen legger opp til sitt forslag til statsbudsjett for 2007. Dette er også de rammene som er vedtatt i inneværende Nasjonal transportplan. Stamnettutredningen, med klikkbare kapitler i PDF-format er vedlagt denne saken.