Vi har en viktig rolle i det grønne skiftet

Jernbanen blir sett på som det mest effektive, sikre og miljøvennlige alternativet for transport av mange mennesker. Det viser ferske tall fra Kantars klimabarometer 2019.

Foto: Bane NOR

Resultatene fra årets Kantar-undersøkelse ble lagt frem for en spent forsamling på Filmens hus i Oslo tidligere denne uken. For første gang har Bane NOR deltatt i undersøkelsen, som blant annet har som formål å kartlegge befolkningens holdninger til klimapolitiske spørsmål. Undersøkelsen ble første gang gjennomført i 2009, og årets resultater er spesielt interessante fordi de forteller mye om folks holdninger i en tiårsperiode. Og det er klimaendringene som blir oppgitt som den største utfordringen Norge står ovenfor. 

– I Bane NOR har vi gjort 2019 til vårt miljøår der vi skal bevisstgjøre egen organisasjon om vårt fotavtrykk på klima og miljø, samt skape engasjement om det gode arbeidet som gjøres. I 2018 har vi utarbeidet vår første bærekraftsrapport Og ved å delta i klimabarometeret 2019 får vi mer bakgrunnskunnskap om hva befolkningen mener om jernbanen og oss. Det er viktig informasjon som vi skal ta med oss i det videre arbeidet, sier Irene Johansen som er myndighetskontakt i Bane NOR.

Gode resultater

Jernbanen er sentral for å redusere klimagassutslippene fra transport, som står for 30 prosent av klimautslippene i Norge. Den er effektiv, sikker og miljøvennlig og gir størst transportarbeid for minst mulig energiforbruk. Resultatene fra klimabarometeret viser at befolkningen er enige i dette. Der svarer 74 prosent at toget er den mest klimavennlige transportformen.  

- Et stort flertall i undersøkelsen ser at jernbanen har en viktig rolle i klimaarbeidet og det forsterkes ved at overføring av gods fra vei til sjø og bane er ett av de tre viktigste tiltakene velgerne mener regjeringen bør prioritere i klimaarbeidet, sier Johansen.

Misfornøyd med kollektivtilbudet

Med forventet befolkningsvekst i og rundt de store byene vil behovet for effektiv og miljøvennlig mobilitet øke. For å redusere bruk av bil må kollektivtilbudet være bra. I undersøkelsen svarer bare 38 prosent at de er fornøyde med tilbudet der de bor, og like mange er misfornøyde.

– Her har vi som forvalter av jernbaneinfrastrukturen en jobb å gjøre sammen med andre tilretteleggere av kollektivtransporten. Vi er allerede i gang med planlegging og utbygging av jernbanen som en integrert del av et nytt og fremtidsrettet mobilitetssystem. Blant annet vil utbyggingen av dobbeltspor i Intercity gi et bedre tilbud på Østlandet. Knutepunkt rundt sentralt plasserte stasjoner, tilrettelegging for gode service- og reisetilbud, samt digitalisering av jernbanen er en del av dette, forklarer Johansen.

Fra 63 til 78 millioner

I gjennomsnitt tar 200.000 mennesker toget hver dag og andelen passasjerer har økt fra om lag 63 millioner i 2012 til 78 millioner i 2018.

- Det er vanskelig å overvurdere jernbanens potensiale. Samtidig må vi ikke undervurdere utfordringene vi står overfor. Mange år med for lave bevilginger til vedlikehold gjør jernbanen sårbar og kostbar å drifte, og deler av den har en standard som gjør at vi ikke kan bygge videre på eksisterende infrastruktur. Vår oppgave er å utvikle og fornye en 160 år gammel jernbane slik at den forblir relevant i mange hundre år fremover. Kantars klimabarometer har gitt oss gode tilbakemeldinger på at jernbanen står sterkt i befolkningen, men at de ønsker et bedre tilbud enn i dag. Det er en oppgave vi tar på alvor, og vi jobber hver dag for å nå dette målet, avslutter Johansen.