På vei mot flere tog og mer gods i Bergen

Bane NOR har inngått kontrakt med COWI om å detaljprosjektere nytt dobbeltspor på delstrekningen Bergen-Fløen og godsterminalen på Nygårdstangen. Stikkord for utbyggingen er kvartersruter på strekningen Arna–Bergen og 50 prosent økning i godskapasiteten.

Kontraktspartene, f.v.: Prosjekteringsleder Marianne Nyebak, prosjektsjef Eivind Farestveit Larsen og prosjektdirektør Hans-Egil Larsen, alle fra Bane NOR Utbygging Vest/Midt; ansvarlig for COWI Bane i Norge, Nils-Roe Fjørtoft, kontraktsansvarlig i COWI, Bjørn Johan Ranvik og oppdragsleder i COWI, Marius Ertshus Mathisen. (Foto: Ingvild Eikeland)

Bane NOR bygger dobbeltspor på den mest trafikkerte enkeltsporete strekningen i Nord-Europa, mellom Arna og Bergen. Prosjektet er planlagt å stå ferdig i 2024.

Delstrekningen Bergen-Fløen er ca. 1,3 km lang, og det er et utfordrende prosjekt fordi togtrafikken skal opprettholdes i hele byggeperioden.

– Bane NOR velger COWI som rådgiver fordi de har en kompetent organisasjon, god oppgaveforståelse og riktig metodikk til dette komplekse prosjektet, sier prosjektsjef Eivind Farestveit Larsen i Utbygging Vest/Midt i Bane NOR.

Bygging mens togene går

Kontrakten omfatter utarbeidelse av detaljplan og opsjon på byggeplan for prosjektet, og arbeidet inkluderer blant annet alle jernbanetekniske fag som spor, kontaktledning, signal og føringsveier. I tillegg er VA, geoteknikk, overvannshåndtering, konstruksjon, SHA og ytre miljø viktige fag i prosjektet. Opprettholdelsen av togtrafikk i perioden krever mye samhandling mellom alle fagene.

Både passasjer- og godstrafikken skal opprettholdes gjennom byggeperioden.

Modellerer anleggsgjennomføringen

– Mye av anleggsarbeidet må gjøres i nærhet til spor med togtrafikk. COWI planlegger å bruke en BIM-modell som inkluderer byggetid som en fjerde dimensjon. Det gjør at vi hele tiden ser når de ulike objektene skal bygges, forteller Marius Ertshus Mathisen, oppdragsleder i COWI Bane.

Øker kapasiteten for både passasjer- og godstog

Når strekningen er bygget ut, ligger det til rette for lokaltogavganger mellom Arna og Bergen hvert femtende minutt.

Byggingen av dobbeltsporet vil sammen med ombyggingen av Nygårdstangen godsterminal øke kapasiteten for gods med 50 prosent.

Den økte kapasiteten for godstransport på Bergensbanen er i tråd med myndighetenes nasjonale målsetning om å øke andelen gods på bane. Ett tonn gods fraktet med lastebil gir samme CO2-utslipp som 121 tonn fraktet på skinner. Risikoen for at liv går tapt er syv ganger høyere når gods fraktes på veien, enn ved transport på jernbanen.

Fakta om utbyggingen og strekningen:

  • Arna-Bergen er Nord-Europas mest trafikkerte enkeltsporete jernbanestrekning.
  • Når strekningen er utbygget vil lokaltogfrekvensen kunne utvides til hvert 15. minutt.
  • Utbyggingen vil medføre en økning av kapasiteten for gods med 50 prosent.
  • Prosjektområdet for det nye dobbeltsporet mellom Bergen og Fløen er ca. 1,3 km langt, den nye tunnelen gjennom Ulriken er 7,8 km.
  • Det nye dobbeltsporet er planlagt å stå ferdig i 2024.